Sökning: "förskollärarens lekroll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förskollärarens lekroll.

  1. 1. Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i barns språkutveckling : En intervjustudie om utemiljöns möjligheter att locka till lek som främjar den språklig utvecklingen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Sanna Tillström; [2019]
    Nyckelord :Preeschool; play; language development; outdoor enviroments; preeschool teachers role in play; Förskola; lek; språkutveckling; utemiljö; förskollärarens lekroll;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how preschool teachers consider to take care of childrens outdoor play in order to achive an increased language development among the children. Focus lays on both the things that happen in the outdoor enviroments as well as on how the preeschool teacher approach childrens play to promote the language development. LÄS MER