Sökning: "förskollärares arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade orden förskollärares arbetssätt.

 1. 1. Estetiska uttrycksformer som verktyg för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jeannette Martinsson; Safa Ibrahim; Misra Nuru Abdullah; [2024-03-01]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; språkutveckling; sociokulturella perspektivet; lekens betydelse; scaffolding; språk som medierande redskap; estetikens betydelse; fantasi och kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare arbetar med estetisk uttrycksform såsom bild, dans, musik och drama för att stödja barns språkutveckling. I vår studie vill vi synliggöra hur förskollärare skapar tillfälle för att främja språkutveckling vid användandet av estetisk uttrycksform. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju också ett mål att barnen ska ha inflytande" : Barns inflytande i förskolans planerade undervising utifrån barn och förskollärares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tilda Olsson; Hanna Wirsén; [2024]
  Nyckelord :barn; förskollärare; inflytande; undervisning; delaktighet; utvecklingspedagogik; lärandets akt; lärandets objekt; kommunikation; barns perspektiv; det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Barns inflytande i den planerade undervisningen på förskolan är det ämne som studien syftade till att undersöka. Studien riktade sig mot att ta del av både barns och förskollärares perspektiv på detta ämne, då det kan tolkas vara en viktig aspekt för förskollärares arbetssätt att synliggöra barns perspektiv. LÄS MER

 4. 4. En kreativ kommunikation : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barns kommunikation och samspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hilda Englund; Selma Lidström; [2024]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; undervisning; förskollärarens förhållningssätt; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barnens kommunikation och samspel mellan varandra. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och den kvalitativa metoden där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling i förskola : En studie om förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Elizabeta Antonov; Fataneh Khanjani; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förskollärare; TAKK och bild-teckenstöd; språkutveckling; stöttning; mediering.;

  Sammanfattning : Dagens förskola präglas av flerspråkighet och kulturell mångfald. Många barn talar annat språk än svenska i hemmet. Förskolan och förskollärares arbete utgör en viktig del av barns lärande och utveckling. Förskollärare har en central roll när det kommer till att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER