Sökning: "förskollärares betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade orden förskollärares betydelse.

 1. 1. Muntligt berättande som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn : Förskollärares erfarenheter och kunskaper om muntligt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ulrika Alfredsson; Åsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :multilingualism in preschool; oral storytelling; language development in preschool; språkutveckling i förskolan; flerspråkighet i förskolan; muntligt berättande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever att muntligt berättande påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien utgår från en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barns språkutveckling i förskolan : -En kvalitativ studie om det språkutvecklande arbetet utifrån förskollärares beskrivningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Fredin; Daniella Larsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur några förskollärare beskriver sitt arbete med språkutveckling i förskolan och hur de planerar sin fysiska lärmiljö. I studien har en kvalitativ forskningsansats använts och som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer utförts. LÄS MER

 3. 3. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares tankar kring miljön och förhållningssättets betydelse i arbetet med genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Nellie Öhman; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :Förhållningssätt; genus; jämställdhet; kön; miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i förskolans aktiviteter : En studie som framhäver förskollärares arbete med barns delaktighet i förskolans planerade aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :My Limedal; Angelica Dackne; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Förskola; Förskollärare; Delaktighetsmodell; Inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och problematisera arbetet kring barns delaktighet i förskolans planerade aktiviteter som förskollärare genomför. Insamlingen av det forskningsmaterial vi fört samman har utförts genom strukturerade och semistrukturerade observationer över förskollärare och barn i förskolans verksamhet. LÄS MER