Sökning: "förskollärarperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet förskollärarperspektiv.

 1. 1. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på arbete med rörelse i förskolan, utifrån läroplanstexter : Ett komparativt perspektiv mellan Sverige och England

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jaqueline Österberg; Rebecca Oskarsson; [2023]
  Nyckelord :Movement and physical education; Policy enactment theory; Preschool; Preschool teacher perspective; Safety.; Förskola; Förskollärarperspektiv; Policy enactment teori; Rörelseundervisning; Säkerhet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte ämnar att, genom ett komparativt internationellt perspektiv, undersöka förskollärares syn på arbete gällande barns rörelse i förskolan utifrån den svenska förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) och den engelska förskolans läroplan (EYFS, 2021). Detta genom två frågeställningar; Hur ser förskollärare på sitt arbete med rörelse i förskolan, utifrån förskolans läroplan? Vilka likheter och skillnader framträder hos förskollärare i Sverige och i England, i relation till förskollärarnas syn på arbetet med barns rörelse? Studien utgår från ett förskollärarperspektiv genom en kvalitativ metod, inkluderande nio semistrukturerade intervjuer med förskollärare, fyra i Sverige och fem i England. LÄS MER

 3. 3. Hur, Vad och Varför Inkludering i förskolan? : Inkludering ur förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Blomgren; Annica Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Inclusion; Preschool; Preschool teacher; Preschool teacher perspective; Special needs; Förskola; Förskollärare; Förskollärarperspektiv; Inkludering; Särskilda behov;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa vilket synsätt som förskollärarna har på det inkluderande arbetet kring barn i förskolans verksamhet. Inkludering är ett teoretiskt begrepp som kan vara svårt att tolka för förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns möjlighet till delaktighet under samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexandra Lahti; Linda Hellström Thörnberg; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; förskola; samling; Shiers delaktighetsmodell;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka barns delaktighet i samlingen ur ett förskollärarperspektiv. Studiens forskningsansats är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med förskollärare som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares attityder till klimatförändringar : En kvalitativ studie om klimatarbetet i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Hanna Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Attitude; climate change; preschool; preschool teacher; professional role; Attityd; klimatförändring; förskola; förskollärare; yrkesroll;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute knowledge about the work with climate issuesin preschool from a preschool teacher perspective. The study focuses onpreschool teachers and their attitudes to change. The method for studies issemi-structured interviews where six licensed preschool teachers areinterviewed. LÄS MER