Sökning: "förskollärarutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet förskollärarutbildning.

 1. 1. Handledning i ledarskap i förskollärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :förskollärare; ledarskap; sociokulturellt perspektiv; VFU; förskolärarprogram; utbildning; handledning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur studenter i tvåparts- och trepartssamtal under verksamhetsförlagd utbildning på ett förskollärarprogram stöttas i utvecklande av förståelsen för ledarskap i förskolläraryrket. Studiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv som erbjuder begrepp för att förstå undervisning och lärande samt kommunikation. LÄS MER

 2. 2. “Det går hand i hand” - En kvalitativ studie om pedagogens egen uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lis Lundberg; Shamima Tarakhail; [2020]
  Nyckelord :barns språkutveckling; förskola; läroplanen för förskola; pedagoger; uppfattning; ämneskunskap;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med syftet att undersöka pedagogers uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling. Med utgångspunkt i ämnesdidaktiska kurser från vår förskollärarutbildning och de funderingar som har väckts under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) vill vi skapa en förståelse för hur pedagogerna uppfattar ämneskunskaper i förskolan och hur det hänger samman med barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarutbildningens relevans för yrkesverksamma förskollärarstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Asmundsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärarutbildning; kompetens; nytta; relevans; transfer;

  Sammanfattning : I Skolverkets (2013) beskrivning av kompetensprofilen för förskollärare går det att läsa om de förmågor en förskollärare ska kunna visa ute i förskolans verksamhet. Tillika förmågor som förskollärarutbildningar behöver kunna erbjuda sina studenter inför kommande yrkesroll och arbetsuppgifter som förskollärare. LÄS MER

 4. 4. "Det är ingen alls som tvättar leksaker idag" : En kvalitativ studie om förskollärares erfareheter av ansvarsfördelning i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ida Dahlström; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetslag; Ansvarsfördelning; Förskola; Förskollärare; Barnskötare; Verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få kunskap om arbetslagsarbete i förskolan. För att få svar på detta har följande frågeställning besvarats: Hur beskriver förskollärare ansvarsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare i arbetslaget? Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. En förskollärarutbildning på neurovetenskaplig grund : Den neurovetenskapliga disciplinens relevans för utbildningspraktiken

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lundin Emelie; [2019]
  Nyckelord :Neuroplasticitet; ohälsosam stress; interaktioner; scientific literacy; biologi; miljö; embodiment; förskollärarutbildning; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande litteraturstudie är att undersöka vilken kunskap som framträder i sammanförandet mellan neurovetenskap och utbildning, samt vilken neurovetenskaplig kunskap som kan tänkas anföras till utbildning för lärare och/eller utbildningspraktiker. Utifrån resultatet av analysen framträder det att innebörden av begreppen neuroplasticitet, ohälsosam stress, interaktioner likväl scientific literacy kan vara av vikt för förskollärare att få en djupare neurovetenskaplig förståelse för. LÄS MER