Sökning: "förslag på etiskt dilemma"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden förslag på etiskt dilemma.

 1. 1. Det etiska beslutsfattandet : En studie på svenska fastighetsmäklarbranschens attityd rörande etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Pettersson; Anna Säbben; [2016]
  Nyckelord :Ethical decision making; Ethical Judgement; Moral Obligation; Moral Intent; Perceived importance; Ethical Dilemma; Real Estate Agent; Etiskt beslutsfattande; Etisk bedömning; Etisk plikt; Etisk avsikt; Uppfattad betydelse; Etiskt dilemma; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt problem i den etiska beslutsprocessen.  Metod En analys av tidigare forskning genomfördes för att skapa en teoretisk referensram samt få en god översikt över forskningsområdet. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattande och Interpersonell påverkan : En studie om etiskt klimat och etiskt beslutsfattande inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Klaesson; Amanda Nilsson; [2015]
  Nyckelord :ethics; ethical climate; ethical decision-making; interpersonal dimension; real estate broker; Etik; Etiskt klimat; Etiskt beslutsfattande; interpersonella dimensionen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Beslutsfattande och Interpersonell påverkan Nivå: Examensarbete företagsekonomi, 15 hp Syfte: Vårt intresse för etiskt beslutsfattande väcktes ur uppfattningen om att fastighetsmäklare generellt sett har lågt förtroende bland allmänheten samt att försäljares etiska snedsteg ofta täcker tidningars förstasidor. Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för hur den interpersonella dimensionen påverkar det etiska beslutsfattandet hos medarbetare inom säljorganisationer. LÄS MER

 3. 3. Svenska apotekskedjors implementering av svensk Good Pharmacy Practice – bara ”prat” eller realitet? En fallstudie om organisationers sätt att hantera förändringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Antonsson; [2012-07-04]
  Nyckelord :apotek; Good Pharmacy Practice; GPP; etik; farmaceut; nyinstitutionalism; isärkoppling; isomorfism;

  Sammanfattning : I och med omregleringen på den svenska apoteksmarknaden så ställs svenska farmaceuter inför ett delvis nytt etiskt dilemma: valet mellan att se till patientens/kundens bästa, som en del av svensk hälso- och sjukvård, eller att se till arbetsgivarens intressen. Denna förändring i apotekskedjornas och farmaceuternas omvärld gjorde att flera intressenter i apoteksbranschen ville stärka apotekens och farmaceuternas roll som en del av hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Jag finns här för eleven : Etik inom studie- och yrkesvägledning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Ethics; philosophy; guidance for studdy and works and professional ethics; Etik; filosofi; studie- och yrkesvägledning och yrkesetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar mycket om hur man som studie- och yrkesvägledare kan agera när vi ställs inför etiska frågeställningar. I uppsatsen förklaras även vad etik egentligen är och vad som är skillnaden mellan etik och moral. LÄS MER