Sökning: "förslag till ämne inom redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden förslag till ämne inom redovisning.

 1. 1. Verkligt värde –Ett verktyg för Earnings Management i samband med chefsbyten inom den svenska fastighetsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gunnarsson; Robert Rehnberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Earnings Management; Verkligt värde; Big Bath; IAS 40; IFRS 13; Förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner inom EUblev en påverkande faktor för fastighetsbolagen. Tillsammans med IFRS medföljde standardenIAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. LÄS MER

 2. 2. Lagstadgad hållbarhetsredovisning; Redovisning på bekostnad av hållbarhetsarbetet? –en enkätstudie om svenska bolags syn på lagreglerad hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Skäär; Lotta Hernehult; [2017-06-27]
  Nyckelord :Lagstadgad hållbarhetsredovisning; hållbarhetsredovisning; redovisning; externredovisning; hållbarhet; hållbarhetsredovisningslagstiftning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna uppsats behandlar det nya lagkravet påhållbarhetsredovisning som trädde i kraft i december 2016 samt den debatt som uppdagatskring detta. För att sätta uppsatsens ämne i kontext inleds det första kapitlet med enintroducerande bakgrund som behandlar hållbarhet i sin helhet samt specificerat kringhållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 3. Försiktighet inom IASB:s föreställningsram –En kvalitativ studie om intressenters inställning till försiktighet och hur det har påverkat IASB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mirjam Palmblad; Martina Säther; [2017-01-26]
  Nyckelord :Försiktighet; föreställningsram; IASB; intressentgrupper;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Försiktighet är ett traditionellt begrepp inom redovisning. Begreppet fanns med i IASB:s ursprungliga föreställningsram från 1989 men efter ett arbete med en reviderad föreställningsram togs begreppet bort 2010. LÄS MER

 4. 4. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill och dess påverkan på svenska börsbolags räntekostnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Grönberg; Johanna Moberg; [2016-06-16]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; Goodwill; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Räntekostnad; Noterade företag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Behandlingen av goodwill inom redovisning har länge varit ettomdiskuterat ämne. Företag som redovisar enligt IFRS skall årligen testa goodwill förnedskrivningsbehov. Eftersom IFRS är ett principbaserat regelverk finns möjlighet tillsubjektiva inslag och vinstmanipulering för företagsledningen. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan myndigheter : gemensam satsning för minskad ohälsa

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna-Karin Woodhouse; [2016]
  Nyckelord :health indicator; key indicator; health statement; cooperation; Sweden; samarbete; hälsonyckeltal; Satsa Friskt; sjuktal; hälsobokslut;

  Sammanfattning : Samverkan är ett ständigt aktuellt ämne som ofta diskuteras i samhällsdebatten och ses som en lösning på många problem. När sjuktalen ökade i början av 2000-talet, fattade regeringen beslut om att avsätta medel för projekt inom och mellan myndigheter som ett steg på vägen mot att lösa problemen. LÄS MER