Sökning: "förslag till c- i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden förslag till c- i socialt arbete.

 1. 1. Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke : Påverkar CSR kunderna vid val av butik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emmeli Ahlin; Sandra Skog; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; branding; consumer choice; Corporate social responsibility; CSR; varumärke; konsumenters val;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING                                                                                       Titel: Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke – Påverkar CSR kundernas val vid butik? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Emmelie Ahlin och Sandra Skog Handledare: Agneta Sundström Datum: 2013 – Maj Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur företag arbetar med CSR som del av varumärket och hur det inverkar på konsumenter vid val av butik. Metod: Studien har tillämpat kvantitativ metod och som stöd för datainsamling har en enkätundersökning genomförts. LÄS MER

 2. 2. Hur tillgänglighet till hjälpmedel kan tillgodose individuella behov av delaktighet och självständighet. En kvalitativ studie om IT-baserade hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Noblía; Petra Wåhlstedt; [2010-08-12]
  Nyckelord :IT-baserade hjälpmedel; självständighet; delaktighet; tillgänglighet; psykiska funktionshinder; kognitiva funktionsnedsättningar; empowerment;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur IT-baserade hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan vara en resurs och ett medel för att uppnå större självständighet och delaktighet. Uppsatsen behandlar vilka hinder eller möjligheter det kan finnas för ett IT-baserat hjälpmedel att nå ut till individen. LÄS MER

 3. 3. Polisstudenters attityder till invandrar- och förortsproblematiken i Sverige - En kvantitativ studie om föreställningar, tolerans och polisarbete

  C-uppsats,

  Författare :Madeleine Carlson; [2010-01-29]
  Nyckelord :Polishögskola; invandrare; vi och dem; etnisk särbehandling; riktat polisarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att polisutbildningen tycks spela roll förpolisstudenternas socialisation. Detta ger sig uttryck i studenternas föreställningar om polisensagerande gentemot invandrare och polisstudenternas egen tolerans gentemot invandrare. LÄS MER

 4. 4. De diffusa. Unga vuxna som inte passar in

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrika Christensen; Frida Kjellberg; [2009-12-29]
  Nyckelord :arbetslöshet; socialbidrag; ung vuxen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa samt uppmärksamma de unga vuxna som ej har ett uttalat missbruk, ingen kriminell historia och ej heller har blivit diagnostiserade på annat sätt, men som ändå inte kommer in på arbetsmarknaden, alternativt lyckas inte behålla ett arbete eller praktik och på så vis hamnar i ett bestående försörjningsstöd.Följande frågeställningar har använts för att belysa syftet; – Existerar gruppen? – Vilka ingår i gruppen?– Står gruppen till arbetsmarknadens förfogande?– Finns det någon utmärkande problematik i gruppen?– Hur försöker samhället hantera gruppen? – Förslag på vad som kan göras annorlunda?Genom en kvalitativ ansats så inhämtade vi vår empiri genom intervjuer med sex socialsekreterare i två olika mindre svenska kommuner. LÄS MER

 5. 5. Ett gemensamt socialkontor. En kvalitativ utvärdering av metodhandledningen i gemensamma komplexa ärenden

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tony Lindberg; Dick Börjesson; [2009-10-26]
  Nyckelord :Metodhandledning; handledning; supervision in social work; handledning i psykosocialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om en verksamhet i Socialtjänsten Biskopsgården Göteborg, som gick under namnet Metodhandledning i gemensamma komplexa ärenden. Verksamheten bedrevs under närmare ett år men kom av olika skäl att upphöra. LÄS MER