Sökning: "förslag till examensarbete inom bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom bygg.

 1. 1. Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Bärring; Josefin Thoresson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafikverket har tillsammans med andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn bland annat satt upp som mål att utsläpp av växthusgaser ska minskas med 50 % år 2030 jämfört med år 2015. I anläggningsprojekt utgör transport av schaktmassor den största delen av utsläppen. LÄS MER

 2. 2. Mörtlösa trafikplats: Dess påverkan på omgivningen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emil Axmacher; Oskar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Trafikplats; Linköping; Ekängen; Samhällsbyggnad; Motorväg; Trafiksituation; Trafiksystem; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Linköping stad står inför framtidens dörrar och är i full utveckling. I och med att staden växer tillkommer behov av nya innovativa lösningar inom samhällsbyggnadsområdet. Det vill säga inom bygg-, arkitektur-, stadsplanering- och infrastrukturområdet. LÄS MER

 3. 3. Livscykelanalys för grundläggning av byggnader : Användningen idag och hur metoden kan tillämpas i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Stina Bergman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggsektorn står idag för en stor andel av växthusgasutsläppen vid produktion av byggmaterial ochanvändningen av byggmaskiner under byggproduktionsskedet. Det nationella målet är att Sverige år 2045ska vara koldioxidneutralt och utifrån detta mål har Fossilfritt Sverige, tillsammans med ett stort antalaktörer från bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur branschen ska bli klimatneutralt. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett onlinebokningssystem för besöksnäringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Adam Jägerstedt; [2018]
  Nyckelord :UX-design; interaktionsdesign; tjänstedesign; nudging; användargränssnitt; bokningssystem;

  Sammanfattning : De digitala tjänsterna växter och tar allt mer plats i vår vardag, näst intill 100 procent av den svenska befolkningen besöker internet och många av dem gör det via mobiltelefonen. Samhällsutvecklingen blir således att tjänster som tidigare ägt rum i det fysiska förflyttas till det digitala. LÄS MER

 5. 5. Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Edman; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; överföring av risker; stadsbyggnadsprocessen; samhällsplanering; utrymning; strategisk riskhantering; Arenastaden; transferring of risks; urban planning process; urban planning; evacuation; strategic risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. LÄS MER