Sökning: "förslag till examensarbete inom ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete inom ekonomi.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. För det tredje syskonet : Simulerad användning av trikåkvaliteter med eller utan tryck i olika konstruktion och material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Petersson; Andrea Kutchoukov; [2021]
  Nyckelord :Livscykel; kvalitet; kvalitetsförbättringar; livslängd; plagg; barnplagg; testmetoder;

  Sammanfattning : En textilprodukts livscykel innefattar flera steg av resursintensiva och förorenade processer som ger ett avtryck på miljö, från råvaruutvinning till avfalls-hantering. För att minska textilindustrins klimatpåverkan krävs det att plaggen användas under en längre tid för att minska konsumtionen. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer : En kvalitativ studie av mindre svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Bolinder; Rickard Blees; [2021]
  Nyckelord :digitalization; accounting; changes in digitalization; organizational change; information technology; Reko; Rex; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Titel: Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Sara Bolinder och Rickard Blees   Handledare: Arne Fagerström, Fazle Rahi och Saeid Homayoun   Datum: 2021 – januari    Syfte: Syftet med studien är att förklara och förstå hur den digitala utvecklingen inom redovisning påverkat den auktoriserade redovisningskonsultens arbete på de små- och medelstora redovisningsbyråerna.   Metod: Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer utgör forskningsdesignen. LÄS MER

 4. 4. Social Customer Relationship Management : En kvalitativ studie om hur svenska företag i dagligvaruhandeln använder sociala medier för att skapa samt hantera kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jennifer Palm; Louise Wallsten; [2021]
  Nyckelord :Social Customer Relationship Management SCRM ; Sociala medier; Electronic-Word-Of-Mouth eWOM ; Dagligvaruhandel;

  Sammanfattning : Titel: Social Customer Relationship Management - En kvalitativ studie om hur svenska företag inom dagligvaruhandeln använder sociala medier för att skapa samt hantera kundrelationer   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Jennifer Palm och Louise Wallsten   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2021 - maj     Syfte: Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med SCRM.     Metod: En kvalitativ forskningsansats tillämpas för denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier : En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Pivré; Mimmi Roos; [2021]
  Nyckelord :Brand awareness; marketing activities on social media; traditional marketing activities and adaptation to a segment.; Varumärkeskännedom; marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; traditionella marknadsföringsaktiviteter och anpassning till ett segment.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier – En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi   Författare: Caroline Pivré och Mimmi Roos   Handledare: Anna Ljung   Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsföringsaktiviteter på sociala medier leder till ökad varumärkeskännedom bland konsumenter som tillhör generation X.    Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats tillämpades. LÄS MER