Sökning: "förslag till forskning förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden förslag till forskning förskola.

 1. 1. Dockans möjligheter i förskolans undervisning : En kvalitativ intervjustudie om handdockan i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Malin Jarflod; Anette Lind; [2018]
  Nyckelord :Handdockor; förskola; pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppmärksamma handdockan och dess möjligheter som ett pedagogiskt redskap i förskolans undervisning. Tidigt fick vi uppfattningen om att handdockor mer frekvent användes förr jämfört med nu och med detta som bakgrund valde vi därför att fördjupa oss i ämnet och undersöka det närmare. LÄS MER

 2. 2. Samarbete och delad kunskap : - hos socialtjänst, förskola och grundskola, för barnens rätt till stöd

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carina Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Samarbete; socialtjänst; skola; förskola; orosanmälningar; signaler;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att söka förståelse och förklaringar till hur samarbetet mellan förskola, grundskola förskoleklass – åk 5 och socialtjänst fungerar i Skellefteå kommun. En del i undersökningen har även varit att få kännedom om hur pedagogernas kunskap ser ut kring barn som far illa, orosanmälningar, anmälningsskyldighet, våld mot barn och vilka signaler barn som blir utsatta för våld kan uppvisa. LÄS MER

 3. 3. Om ledarskap i förskolan – en erfaren förskollärares berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sevda Suvakci; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarstilar; förskollärare; relationer; ledarkompetens; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om en rutinerad och erfaren förskollärares pedagogiska ledarskap i arbetet med barn i förskolan. De centrala frågeställningarna i undersökningen är: Hur beskriver förskolläraren sitt eget ledarskap? Vilka utmaningar upplever hon att det finns med ledarskap i förskoleverksamheten? Vad anser hon kännetecknar ett gott ledarskap för förskolläraren? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och en intervju användes som metod för datainsamling. LÄS MER

 4. 4. En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; läroplan; diskursanalys; djursyn; kritisk diskursanalys; hållbarhet; pedagogik; djur;

  Sammanfattning : Denna studie avser en kritiskt diskursiv dokumentanalys av Läroplanen för Förskolan Lpfö98/16 med syfte att förstå och tydliggöra vilken djursyn som präglar dokumentet och således förskolan som verksamhet. Med samma ansats analyseras delar av två ytterligare dokument, från FN respektive Livsmedelsverket, för att jämföra dokumentens olika perspektiv och sätta studiens resultat i en tydligare kontext. LÄS MER

 5. 5. Mötet i förskolan ur nyanlända barns föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Habtout; [2017]
  Nyckelord :Nyanlända föräldrar; förskola; mångkulturalitet; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i hur föräldrar till nyanlända barn uppfattar sin situation i samarbete och i mötet med förskolans personal, under förskolans introduktion ur ett interkulturellt och sociokulturellt perspektiv. Det är fyra föräldrar som har deltagit i vår studie och dem är alla nyanlända från Syrien. LÄS MER