Sökning: "förståelser för omvärlden"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden förståelser för omvärlden.

 1. 1. Nu ska vi sjunga! : Sångers effekter i svenskundervisningen för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Isabelle Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Svenskundervisning; F–3; sånger och musik; sjungande undervisning; språkutveckling; musik och språk; fonologisk medvetenhet; identitet; förståelser för omvärlden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 1–3 använder sånginslag i ämnet och om lärare anser att elevers fonologiska medvetenhet, identiteter och förståelse för omvärlden stärks genom att låta elever sjunga i undervisningen. Varför detta syfte kändes aktuellt för mig är tydligheten i läroplanens ämnesplan i svenska där det uttrycks att elever ska stimuleras i att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer och att elever ska möta olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande. LÄS MER

 2. 2. Lek för lekens skull : En fältstudie av meningsskapande i barnens fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Löfstrand; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; meningsskapande; förskola; Gadamer; horisont; horisontsammansmältning;

  Sammanfattning : Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” lek), är enligt många väldigt viktig för barn. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i lärandet. En studie om elevers uppfattningar om hur ofta de bjuds in till aktiviteter som främjar delaktighet i egen språk-, läs- och skrivutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristin Bergman; [2015-10-08]
  Nyckelord :delaktighet; språkutveckling; läsutveckling; skrivutveckling; kommunikativt-relationsinriktat perspektiv; formativ undervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka dels elevers, åk 6-9, uppfattningar om hur ofta de bjuds in till aktiviteter som främjar delaktighet i lärandet, dels om de anser att dessa aktiviteter har betydelse för deras lärande när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling.Teori: Studien hämtar influenser från positivism och fenomenologi när det gäller vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Socialt hållbar stadsutveckling från idé till praktik : begreppsutveckling i Kvillebäcken

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Joanna Fehler; [2014]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; begreppsutveckling; globala idéer; lokal översättning; Delegationen för Hållbara Städer; Kvillebäcken; Göteborg;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks begreppen hållbar utveckling och social hållbarhet i omvandlingen av Kvillebäcken, Göteborg, utifrån frågorna hur och varför definitionen av begreppen har förändrats under projekttiden, från idéstadie till praktik. Målet är att förstå berättelsen kring hållbarhetsbegreppet i Kvillebäcken. LÄS MER