Sökning: "förstörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet förstörelse.

 1. 1. En urban vattendelare : ett gestaltningsförslag för Rosendals torg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Molly Algeborg; [2021]
  Nyckelord :dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; torg; stadsrum;

  Sammanfattning : Som ett resultat av klimatförändringar sker en temperaturökning. Denna temperaturökning leder till en ökad nederbörd. Nederbörden förväntas också att bli kraftigare och allt mer vanligt förekommande i framtiden. I våra städer blir nederbörd till dagvatten. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill inte leva ett liv där jag märker att varje fotsteg som jag har tagit har lämnat spår av förstörelse” : En kvalitativ studie kring avgörande faktorer för en persons minskade klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Caroline Gudmé; [2021]
  Nyckelord :klimatpåverkan; miljöhänsyn; teorin om planerat beteende TPB ; värdeuppfattning-norm-teorin VBN ; kognitiv dissonans; social praxisteori;

  Sammanfattning : Det är numera konstaterat att klimatförändringar kommer förändra förutsättningarna förmänniskor på jorden. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka vad som motiverarpersoner att minska sina klimatutsläpp och vilka hinder de kan stöta på. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonathan Peterson; [2020]
  Nyckelord :Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. LÄS MER

 4. 4. Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar i den kommunala fysiska planeringen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Schönning; [2020]
  Nyckelord :ecosystem services; nature-based solutions; Swedish municipalities; urban planning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Modern society is characterized by rapid population growth and urbanization. The urban population is exposed to many risks connected to the urban way of living such as the effects of climate change, loss of biodiversity and health risks. LÄS MER

 5. 5. ANSTÄLLDAS ATTITYDER TILL HÅLLBARHET : Hur anställa i ett miljöcertifierat energiföretag ser på ekologiskhållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Björnson; Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; Ecological sustainability; Corporate Social Responsibility; Agenda 2030; Employees and Attitudes; Hållbar utveckling; Ekologisk hållbarhet; Corporate Social Responsibility; Agenda 2030; Anställda och Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet handlar om att minska eller undvika negativ påverkan på människoroch ekosystem samt förbättra såväl mänskliga resurser som naturresurser, för att ävenframtida generationer ska kunna uppfylla sina behov. Hållbar utveckling består av tredimensioner: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER