Sökning: "försvårande under uppväxt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden försvårande under uppväxt.

  1. 1. "En tung börda på ett barns axlar" : En kvalitativ studie om vuxna barns upplevelse av att växa upp med alkoholmissbrukande vårdnadshavare och dess påverkan i vuxen ålder

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Frida Hempele; Amanda Viklund; [2019]
    Nyckelord :Alkoholmissbrukande vårdnadshavare; försvårande under uppväxt; hjälpsamt under uppväxt; skyddsfaktorer; påverkan i vuxen ålder; utsatta barn;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad vuxna barn till alkoholmissbrukande vårdnadshavare upplever varit försvårande och hjälpsamt under uppväxten samt hur de tror att uppväxten påverkat deras liv i vuxen ålder. Detta undersöktes genom kvalitativ metod där skriftliga narrativ samlades in via en enkät som delades på Facebook. LÄS MER