Sökning: "förtätning av städer"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden förtätning av städer.

 1. 1. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hedvig Jansson; [2022]
  Nyckelord :Urbana grönområden; Urban natur; Urban vildhet; Naturupplevelser i urbana områden; Biologisk mångfald i urbana områden;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur design av grönområden skulle kunna se ut om de gjordes med målen att skapa värden för biologisk mångfald och tillgängliggöra naturupplevelser för människor i staden, med ett designförslag av en befintlig park i Malmö som fallstudie. I växande städer är förtätning en strategi för att minska städers utbredning och konsumtion av omgivande landområden vilket innebär en allvarlig påverkan på biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
  Nyckelord :Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

  Sammanfattning : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. Space to Place : Effektivisera markutnyttjande både fysiskt och digitalt inom svensk stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Joanna Szymanska; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Urban planing; Multi-use; Multifunctional Space; Planning Support Systems PSS ; Tangible User Interface TUI ; Data visualization; Civic technology; Shared-Use; Cityscope; Hållbar utveckling; stadsplanering; multifunktionalitet; delning av lokaler; data visualisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Städer runt om i världen expanderar i allt snabbare takt för att möjliggöra morgondagens behov och efterfrågan, vilket sker inom ramen för hållbar utveckling i flera sammanhängande dimensioner. Samtidigt som digitaliseringen och nya postindustriella värdeskapande fortgår, vilket resulterar i en förskjutning av de fysiska resurserna. LÄS MER

 5. 5. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Elmblad; Julia Hultegård; [2022]
  Nyckelord :urbana träd; trädkronstäckning; stadsplanering; stadsskogsbruk; i-Tree Canopy;

  Sammanfattning : Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. LÄS MER