Sökning: "förtal"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet förtal.

 1. 1. Kränkningar på internet - Den enskildes rättsliga skydd vid spridning av integritetskränkande bilder och filmer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Levén; [2019]
  Nyckelord :Kränkningar; internet; olaga integritetsintrång; förtal; spridning; bilder; filmer; ärekränkning; integritetskränkande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sex i rätten, vad är egentligen straffbart? : Våldtäkt och hämndpornografi, en studie av den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :rape; revenge pornography; sexual integrity; criminal law; sexual crimes; sexual law; våldtäkt; hämndpornografi; sexuell integritet; straffrätt; sexualrätt; praxis; olaga integritetsintrång; förtal; sexuellt ofredande; virtuell våldtäkt; blottning; spridande; naken; sexuellt material;

  Sammanfattning : Begrepp som personlig integritet, sexuell självbestämmanderätt samt sexuell integritet är vedertagna begrepp inom juridiken som används av såväl lagstiftare, rättsväsende och doktrin, men trots detta finns det ingen egentlig definition av endera begreppen.    Jag har i den här uppsatsen visat att sexuell integritet innebär rätten för den enskilde att själv bestämma när, var, hur och med vem denne vill delta i en sexuell aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Parallella processer i vårdnadstvister.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Otterhall; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; parallell process; barnets bästa; rättssäkerhet; egenmäktighet med barn; förtal; urkundsförfalskning; kontaktförbud;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens skadeståndsansvar vid nätkränkningar i tjänst : – En undersökning om vem som bär det skadeståndsrättsliga ansvaret för kränkningar på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amina Prelic; Hanna Glad; [2018]
  Nyckelord :nätkränkning; principalansvar; kränkning; sociala medier; olaga integritetsintrång; kränkning;

  Sammanfattning : Internet och sociala medier är ett växande fenomen. Det finns idag möjlighet att ständigt varauppkopplad och uppdaterad inom allt som sker runt om i världen. Allt från direktsändanyhetsuppdateringar till de mest banala vardagsbilder florerar och fyller våra smarta telefoneroch datorer. LÄS MER