Sökning: "förtal"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet förtal.

 1. 1. Kränkningar på internet - Den enskildes rättsliga skydd vid spridning av integritetskränkande bilder och filmer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Levén; [2019]
  Nyckelord :Kränkningar; internet; olaga integritetsintrång; förtal; spridning; bilder; filmer; ärekränkning; integritetskränkande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Parallella processer i vårdnadstvister.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Otterhall; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; parallell process; barnets bästa; rättssäkerhet; egenmäktighet med barn; förtal; urkundsförfalskning; kontaktförbud;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens skadeståndsansvar vid nätkränkningar i tjänst : – En undersökning om vem som bär det skadeståndsrättsliga ansvaret för kränkningar på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amina Prelic; Hanna Glad; [2018]
  Nyckelord :nätkränkning; principalansvar; kränkning; sociala medier; olaga integritetsintrång; kränkning;

  Sammanfattning : Internet och sociala medier är ett växande fenomen. Det finns idag möjlighet att ständigt varauppkopplad och uppdaterad inom allt som sker runt om i världen. Allt från direktsändanyhetsuppdateringar till de mest banala vardagsbilder florerar och fyller våra smarta telefoneroch datorer. LÄS MER

 5. 5. I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5. : Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar af Klercker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. LÄS MER