Sökning: "förtroendevald revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förtroendevald revisor.

 1. 1. Kommunal revision : Den outforskade relationen mellan förtroendevalda och externa revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ebba Engdahl; Jacqueline van der Bilt; [2018]
  Nyckelord :Municipal audit; Political auditor; External auditor; Reliance; Competence; Independence; Earlier work performance; Cooperation; Kommunal revision; Förtroendevald revisor; Extern revisor; Tillit; Kompetens; Oberoende; Tidigare arbetserfarenhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Inom den kommunala revisionen samarbetar förtroendevalda och externa revisorer för att tillsammans genomföra en granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning. Kommunfullmäktige utser politiskt utvalda förtroendevalda revisorer och de ska enligt kommunallagen biträdas av externa revisorer för att kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån god revisionssed. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av kommunal revision - En studie om hur god revisionskvalitet fastställs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Helena Fridh; [2017-06-22]
  Nyckelord :Kvalitet; Kvalitetssäkring; Kommunal revision; Förtroendevald revisor; Yrkesrevisor; Demokrati; Legitimitet;

  Sammanfattning : Den kommunala revisionen fungerar som ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som möjliggör ansvarsutkrävande, och syftar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. För att leva upp till kraven är en grundläggande förutsättning att revisionen är av god kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Medborgarnas ögon och öron - En fallstudie av de förtroendevalda revisorernas oberoende i Göteborgs stad.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Simon Lundin; Christoffer Skyberg; [2016-06-15]
  Nyckelord :Kommun; Revision; Förtroendevald revisor; Sakkunnigt biträde; Oberoende; Institution;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om kommunal revision. Den kommunala revisionen fungerar som ett demokratiskt kontrollinstrument. Medborgarna i kommunen har givit kommunfullmäktige mandat för beslutsfattandet. Därefter är det upp till kommunens olika styrelser och nämnderatt verkställa fullmäktiges beslut. LÄS MER

 4. 4. Kommunal revision och bolagsrevision - vad är skillnaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Nilsson; Emma Nilsson; Hampus Nilsson Early; [2014]
  Nyckelord :Revision; revisionsberättelse; auktoriserad revisor; förtroendevald- och yrkesrevisor; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra vad som skiljer bolagsrevisionen från den kommunala. Vilka skillnader finns det mellan respektive regelverk, revisorernas uppgifter osv.?.. LÄS MER

 5. 5. Revisorns oberoende : Kommunens förtroendevalda revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Moa Jonsson; Anna Hansen; [2014]
  Nyckelord :Auditor independence; municipal audits; trusted auditors; professional accountant; Revisorns oberoende; kommunal revision; förtroendevald; yrkesrevisor.;

  Sammanfattning : Det är mycket viktigt att en revisor är oberoende, detta för att ge en opartisk och rättvis bild av finansiella rapporter. Den kommunala revisionen har de förtroendevalda revisorerna som ska granska att verksamheten sköts på ett tillförlitligt sätt enligt god revisionssed. LÄS MER