Sökning: "förutsebarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet förutsebarhet.

 1. 1. En djungel av beviskrav. En analys av beviskravet i mål enligt 3 § LVU utifrån rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lena Jiretorn; [2021-02-17]
  Nyckelord :Beviskrav; LVU; Tvångsvård; Förvaltningsmål; Normalkrav; Sakens beskaffenhet; Tvåstegsprövning; Prognosbedömning; Bakåtblickande bedömning; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Förutsebarhet; Likabehandling; Likvärdig behandling;

  Sammanfattning : Beviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa som grund för uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolens prövning av det psykiska hälsotillståndet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Bergstrand; [2021-02-16]
  Nyckelord :Uppehållstillstånd; Synnerligen ömmande omständigheter; Psykiskt hälsotillstånd; Migrationsöverdomstolen; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Människor som befinner sig på flykt och som ansöker om asyl löper generellt sett en större risk att lida av psykisk ohälsa än inrikes födda. Enligt undantagsregeln i 5 kap. 6 § 1 st. LÄS MER

 3. 3. Beräkningen av beloppsspärren : Gråzonen i ett rättsområde präglat av förutsebarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dua Maxhuni; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Borta bra, hemma värst - En undersökning av det föreslagna barnfridsbrottet utifrån principer för kriminalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Grevåker; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalisering; barnfridsbrottet; barn som bevittnar våld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Violence in close relationships and especially men’s violence against women, is today considered a social problem. There are studies showing that approximately every tenth child in Sweden has ever experienced violence between related adults. This can cause devastating consequences for a child, such as both physical and mental injuries. LÄS MER

 5. 5. Rapporteringspliktiga inhemska arrangemang : - En analys utifrån proportionalitets och legalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Ivar Axelsson; Oscar Jonsson; [2021]
  Nyckelord :SOU 2018: 91; domestic arrangements; adviser; reportable arrangements; reporting charge; legal certainty; the principles of proportionality and legality; SOU 2018:91; inhemska arrangemang; rådgivare; rapporteringspliktiga arrangemang; rapporteringsavgift; rättssäkerhet; proportionalitets- och legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera remissutfallet gällande inhemska arrangemang i SOU 2018:91 (Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet). Med utgångspunkt i de inhemska arrangemangen, kommer begreppen rådgivare, rapporteringspliktiga arrangemang och den i utredningen presenterade rapporteringsavgiften beskrivas och analyseras utifrån proportionalitets- och legalitetsprincipen, dvs. LÄS MER