Sökning: "förväntad inflation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden förväntad inflation.

 1. 1. Globaliseringens effekt på Phillipskurvan : - Det utländska produktionsgapets betydelse för den svenska inflationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Stina Kalén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globalisering definieras som den ökade integrationen mellan ekonomier runt om i världen, främst genom handel med varor, tjänster och kapital över landsgränser. Intresset för hur globaliseringen påverkar inflationsprocessen och om globaliseringen utmanar det samband mellan inflation och arbetslöshet som Phillipskurvan beskriver har intresserat forskare. LÄS MER

 2. 2. Har HIV-epidemin haft någon påverkan på länders ekonomiska tillväxt? : En empirisk studie av Afrikas länder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Martin Ulinder; [2015]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; BNP capita; HIV AIDS; paneldata;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker relationen mellan ekonomisk tillväxt och sjukdomsepidemin HIV/AIDS i 47 afrikanska länder. Den empiriska undersökningenär utförd med hjälp av regressionsanalys med paneldata. Genom att använda data från olika välkända källor har BNP/capita för varje land undersökts. LÄS MER

 3. 3. The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? – Test av fyra olika portföljvalsstrategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Gertzell; [2012]
  Nyckelord :The Permanent Portfolio; Portföljvalsteori; Konjunkturbarometern; Inflation; Portföljvalsstrategi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data från perioden december 1996 – december 2010 testa en portföljvalsmodell kallad The Permanent Portfolio (TPP) på den svenska marknaden. Modellen går ut på att placera tillgängligt kapital i fyra lika stora delar över fyra olika tillgångsslag. LÄS MER

 4. 4. IAS 19 "Aktuariella antaganden - ingen exakt vetenskap"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marketa Malinkova; Karin Johansson; [2010-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Förmånsbestämda pensionsplaner är kända för sin höga grad av osäkerhet, då ett antal svåra bedömningar tvingas göras. Dessa bedömningar kallas aktuariella antaganden. Redovisningsrådets rekommendation 29, som är en svensk motsvarighet till IAS 19: Ersättningar till anställda, började gälla den 1 januari 2004. LÄS MER

 5. 5. En analys av förväntad medellivslängd i världens länder 1996–97

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Hassan Alinaghizadeh Mollasaraie; [2009]
  Nyckelord :multipel regression; Multikollinjäritet; Kondition index; Principalkomponentanalys; Ridge regression; Variance Inflation Factor; Predicted residual; Determinationskoefficienter; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Many studies show that socioeconomic and demographic variables have a strong link with human health which in turn affects life expectancy and age. This paper presents the results of a principal component regression analysis, in order to describe a good regression model for mean age of the population of all the countries in the world. LÄS MER