Sökning: "förväntningar på ämnet idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden förväntningar på ämnet idrott.

 1. 1. Föräldrars förväntningar på idrott och hälsa : En tolkande fenomenologisk studie av föräldrars upplevelse och betydelse av dagens ämne idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patrik Frykling; Sofiän Norstad Habeish; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; parents experience; physical education and health; PEH; adult life; social benefit; curriculum; interpretive phenomenological analysis; IPA; fenomenologi; föräldrars upplevelse; idrott och hälsa; IDH; vuxenlivet; samhällsnytta; Lgr11; läroplan; tolkande fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med vår studie är att undersöka föräldrars upplevelse av betydelsen av idrott och hälsa. Frågeställningar Hur upplever föräldrar till elever i svenska grundskolan syftet med idrott och hälsa? Vad beskriver föräldrar till elever i svenska grundskolan att de ska lära sig i idrott och hälsa?  Metod Studien har en kvalitativ ansats där vi intervjuade sex föräldrar till barn i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Elevers berättelser om upplevelser av delaktighet : En intervjustudie på gymnasiesärskolans nationella program om elevers upplevelser av delaktighet i idrott och hälsa och fysiska aktiviteter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Henrik Holmström; [2020]
  Nyckelord :participation; intellectual disability; physical education; education for special needs; delaktighet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : One of the important tasks of the school is to provide students with the conditions to participate. Young people with intellectual disability have less favorable conditions for participation in physical activities than other peers. Physical activities can contribute to increased health and quality of life for these young people. LÄS MER

 3. 3. ”Det är väl ett sådant ämne där det kan lysa igenom lite, lite tydligare” : en kvalitativ studie om könsmönster och heteronormativitet i idrott- och hälsaundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linette Kouru; Cecilia Olby; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsmönster; heteronormativitet; idrott och hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Hur arbetar lärarna för att motverka könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning? Hur upplever gymnasieeleverna att deras idrottslärare motverkar könsmönster i deras idrott- och hälsaundervisning?   Hur kan idrottslärarna och elevernas upplevelser av könsmönster kopplas till heteronormativitet i skolämnet idrott och hälsa? Metod Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod där öppet riktade intervjuer användes för att ta reda på hur lärare och elever upplever könsmönster och heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Den elitidrottande elevens kropp – en vän eller fiende? : En studie om elitidrottande gymnasieelevers syn på kroppen och undervisningen kring kroppsideal i ämnet specialidrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maja Söderberg; Lisa Landin; [2020]
  Nyckelord :elitidrottare; kroppsideal; kroppsuppfattning; undervisning; specialidrott;

  Sammanfattning : Människan möts dagligen av påminnelser om hur kroppen bör se ut. En särskilt sårbar grupp för kroppsidealens påverkan är elitidrottande ungdomar, dels eftersom de befinner sig i en period av kroppslig förändring, dels på grund av att de möts av förväntningar från både samhället och idrottens arena gällande hur kroppen bör se ut. LÄS MER

 5. 5. Det handlar inte bara om fysisk hälsa i idrottsundervisningens innehåll : Gymnasieelevers åsikter om vad som är hälsosamt i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martin Stenvall; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Hälsoperspektiv; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den fysiska hälsan har genom åren haft en framträdande plats i skolämnet idrott och hälsa. Anledningarna är flera, bland annat lärares problem med att förstå hälsobegreppets betydelse och hur undervisningen om hälsa ska utföras. LÄS MER