Sökning: "förväntningar på kursen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden förväntningar på kursen.

 1. 1. Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kjellberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :AKKtiv KomIgång; Föräldrautbildning; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Tidig Intervention; Kommunikation; AKKtiv ComAlong; Parental education; Augmentative and Alternative Communication; Early Intervention; Communication;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. LÄS MER

 2. 2. En bättre version av mig själv : En intervjustudie om upplevelser av självledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Larsson; [2020]
  Nyckelord :självledarskap; personlig utveckling; livsförändring; konsumism; biografiskt lärande;

  Sammanfattning : Den klassiska ansvarsfördelningen i organisationer decentraliseras i takt med att arbetsmarknaden hårdnar. Det har skapat ett ökat behov av ansvarstagande medarbetare. Individen pressas också av kapitalistiska krafter till identitetsbyggande konsumtion på grund av en framväxande individualism. LÄS MER

 3. 3. Problemskapande beteende i skolan : En litteraturstudie som synliggör strategier och metoder för bemötandet av elever med problemskapande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Järvenpää; Maria Lagnebratt; [2018]
  Nyckelord :problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; systemteori; specialpedagogik; elevbemötande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka metoder och strategier att tillämpa i bemötandet och hanteringen av elever med problemskapande beteende. Vi ville främst titta på metoder och åtgärder utifrån de specialpedagogiska perspektiv som presenteras i kursen specialpedagogik på 5 hp vid Uppsala universitet. LÄS MER

 4. 4. Elevers förväntningar på teknikprogrammet : Hur eleverna hanterar övergången från grundskolan till teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Daniel Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Upper secondary school; technical program; expectation; motivation; Gymnasieskola; teknikprogrammet; förväntningar; motivation; teknik;

  Sammanfattning : I dagens gymnasieskola möter elever ofta en utbildning som de inte riktig har förväntat sig. Det ställer krav på utbildaren att hjälpa eleven framåt när eleven upplever att utbildningen inte motsvarar förväntan. Därmed behövs en tydlig dialog där skolan kan förklara utbildningens innehåll, syfte och upplägg. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning i motvind:Ett försök till konkretisering av hjärnforskningens rön om motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Persson; [2018]
  Nyckelord :historia; motivation; hjärnforskning; neurovetenskap; kognitionsvetenskap; historiedidaktik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjligheten att konkretisera hjärnforskningens rön i förhållande till historiedidaktiken för att finna sätt att öka elevers motivation inför historieämnet. En genomgång av relevant forskning om motivation, historiedidaktik samt neuro- och kognitionsvetenskap kopplad till pedagogik, det senare en del av hjärnforskningen, visar på betydande överlappning vad gäller metodiska rekommendationer. LÄS MER