Sökning: "förväntningar på ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden förväntningar på ungdomar.

 1. 1. Upplever föräldrar press och stress på grund av sitt barns inaktivitet?

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Olga Nadeina; [2021]
  Nyckelord :Idrottsvetenskap; motivation; stress; press; självbestämmandeteorin; fysisk inaktivitet; barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Många studier har visat hur viktigt det är med fysisk aktivitet, framför allt för barn och ungdomar, för att bibehålla den fysiska och psykiska hälsan. Vad händer då om ett barn inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet? Syftet med den här studien är att med hjälp av djupgående, semistrukturerade intervjuer undersöka huruvida föräldrar till barn i åldern 8–12 år upplever press och stress på grund av att sitt barns fysiska inaktivitet. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv Beteendeterapi : En litteraturstudie om patienters upplevelse av behandling med KBT vid ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Samanta Linderos; Sara Olin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; CBT; Experience; Patients; Treatment; Behandling; KBT; Patienter; Upplevelse; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande världen över och i Sverige är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vid ångestsyndrom rekommenderas behandling med Kognitiv beteendeterapi i kombination med farmakologisk behandling. KBT kan utföras av legitimerad terapeut men även i det egna hemmet via webben. LÄS MER

 3. 3. Hjälp, mitt barn spelar för mycket! : En innehållsanalys av föräldrars definition av problematiskt spelande på diskussionsforum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Olivia Melker; Kaylee Anderson; [2021]
  Nyckelord :problematic gaming; parents; internet forums; problematiskt spelande; föräldrar; diskussionsforum;

  Sammanfattning : Studien undersöker föräldrars syn på problematiskt spelande hos barn och ungdomar och därigenom vilka aspekter föräldrar anser problematiska samt vilka strategier de anser centrala i hanteringen av fenomenet. Ovanstående syfte besvaras med hjälp av teorin om disciplinering samt teorin om problembarnet och det goda föräldraskapet. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om institutionsplacerade ungdomars hälsa samt betydande relationer under vårdperioden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca von Rosen; Kosovare Sadrijaj; [2020]
  Nyckelord :Avvikande beteende; Betydande relationer figurer; Ungdomar i riskzonen; Ungdomar på institution; Självkänsla;

  Sammanfattning : 6,3 % av Sveriges ungdomar i åldern 13 – 19 år anmäls varje år till socialtjänsten.Anmälningarna beror i första hand på att ungdomarna har uppvisat bland annatskolrelaterade problem eller ett kriminellt beteende. LÄS MER

 5. 5. Elevers berättelser om upplevelser av delaktighet : En intervjustudie på gymnasiesärskolans nationella program om elevers upplevelser av delaktighet i idrott och hälsa och fysiska aktiviteter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Henrik Holmström; [2020]
  Nyckelord :participation; intellectual disability; physical education; education for special needs; delaktighet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : One of the important tasks of the school is to provide students with the conditions to participate. Young people with intellectual disability have less favorable conditions for participation in physical activities than other peers. Physical activities can contribute to increased health and quality of life for these young people. LÄS MER