Sökning: "förväntningsgap"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet förväntningsgap.

 1. 1. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 2. 2. Myndigheternas syn på revisorns ansvar i att upptäcka bedrägerier Ur Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Helan Brindar; Anita Franjicevic; [2021]
  Nyckelord :Expectation gap; Auditing; The role of the auditor; Fraud; Financial crime and Authorities.; Förväntningsgap; Revision; Revisorns roll; Bedrägerier; Ekonomisk brottslighet och Myndigheter.;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown that an expectation gap exists between the public and auditors. It has also shown that there is a strong link between the expectation gap and in detecting fraud. Like the public's expectations, there is an imbalance between the authorities and auditors' expectations of the auditor's role. LÄS MER

 3. 3. Förväntningarna på revisorns betydelse vid kreditbedömningen under krissituationer, sett ur SME-företagens, bankernas och revisorernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Senad Ragipi; Adrian Osdautaj; [2021]
  Nyckelord :SME-företag; revisor; kreditbedömning; covid-19; krissituationer; agentteorin; stewardshipteorin; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag har en betydelsefull funktion i samhället och bidrar till ett lands ekonomiska tillväxt. Under en kris finns det risk att SME-företagens betydelsefulla roll kan minimeras med tanke på att tillgången till kredit kan stramas åt under kriser, vilket gör att vissa företag står utan någon finansiering. LÄS MER

 4. 4. Anlita en revisor eller inte? : - Omständigheternas och förväntningarnas påverkan på valet av frivillig revision.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Larsson; Maja Heurlin; [2021]
  Nyckelord :Frivillig revision; revisor; förväntningar; förväntningsgap; omständigheter;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 2021-06-01 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Maja Heurlin 95/04/20 Felicia Larsson 96/01/19 Title: Hire an auditor or not? - Circumstances and expectations influence on the choice of voluntary audit. Tutor: Peter Dahlin Keywords: Voluntary audit, auditor, expectations, expectation gap, circumstances Research questions:- What circumstances may affect the choice of voluntary audit? - How do the circumstances and the shareholders' expectations of the auditor and its audit affect their choice to undergo a voluntary audit or not? Purpose: The purpose of the study is to describe the circumstances that may exist and contribute with an understanding of how circumstances and expectations can affect the choice to undergo or refrain from auditing. LÄS MER

 5. 5. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER