Sökning: "förvärvad neuropati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förvärvad neuropati.

  1. 1. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Anna Sundell; [2017]
    Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

    Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER