Sökning: "förvärvsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet förvärvsstrategi.

 1. 1. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Företagsförvärv : En eventstudie om abnormal avkastning på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lucas Mattsson; Oliver Mattisson; [2021]
  Nyckelord :M A; abnormal return; market reaction; acquisition strategy; economic cycles; market efficiency; Företagsförvärv; abnormal avkastning; marknadsreaktion; förvärvsstrategi; konjunkturcykler; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Antalet genomförda företagsförvärv på aktiemarknaden har ökat genom åren. Företagsförvärv ämnar till att skapa tillväxt och konkurrenskraftighet genom synergier, ökning av marknadsandelar eller via diversifiering. LÄS MER

 3. 3. Integrationsprocessens utformning och genomförande vid företagsförvärv : En flerfallsstudie på svenska aktiebolag med uttalad förvärvsstrategi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Hedberg; Martin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Acquisitions; acquisition strategy; acquisition process; integration process; governance; integration; acquisition growth; Förvärv; förvärvsstrategi; förvärvsprocess; integrationsprocess; styrning; integration; förvärvstillväxt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete Civilekonomprogrammet Titel: Integrationsprocessens utformning och genomförande vid företagsförvärv - En flerfallsstudie på svenska aktiebolag med uttalad förvärvsstrategi Inledning: Tidigare forskning kring förvärvs- och integrationsprocessen anses vara normativ utifrån ett finansiellt teoretisk perspektiv med fokus på hur en integrationsprocess bör utföras. Däremot har forskningen inte i samma utsträckning berört området om hur denna process faktiskt går till. LÄS MER

 4. 4. Markförvärv : En studie om bostadsutvecklares olika strategier vid förvärv av byggrätter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandar Andonov; Filip Sköldefors; [2017]
  Nyckelord :Land acquisition; land development; building right; zoning process; raw land; Markförvärv; markexploatering; byggrätt; detaljplaneprocess; råmark;

  Sammanfattning : Idag sker den största delen av bostadsförsörjningen via den privata sektorn. Med politiska visioner om ett ökat bostadsbyggande och ett större antal privata aktörer på marknaden än på länge, har konkurrensen om byggrätter hårdnat och möjligheterna att förvärva attraktiv mark blivit mindre. LÄS MER

 5. 5. Strategier i Förvärv : Är det där skon klämmer?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jan Zemke; Samuel Skånberg; [2015]
  Nyckelord :Firm Strategies; Strategies; Generic Strategies; IT; M A Performance; Acquisition Performance; Acquisition; Causal Loop Model; Förvärvsstrategi; Förvärv; Strategi; IT; IT-bransch; Causal Loop Model; CLD; CLM; Generiska Strategier; Internationella Förvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med bakgrunden av företags behov att utvidga sin verksamhetssfär, har företagsförvärv blivit alltmer frekventa och mer omfattande. Speciellt i branscher med snabb utveckling såsom IT-branschen, är detta av aktualitet. LÄS MER