Sökning: "förvärvsverksamhet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet förvärvsverksamhet.

 1. 1. Anläggningsarrenden för idrottsändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Johan Hjärtinge; Daniel Nordebo; [2019]
  Nyckelord :Commercial ground lease; leasehold; jordabalken; sports; acquisition activities; Anläggningsarrende; arrende; jordabalken; idrott; förvärvsverksamhet;

  Sammanfattning : Nyttjanderätt till fast egendom är en viktig del av svensk historia. Arrende är en sådan form av nyttjanderätt och har funnits i svensk rätt sedan införandet av 1907 års nyttjanderättslag. Sedan år 1970 är nyttjanderättslagen en del av jordabalken. LÄS MER

 2. 2. Riskkapitalinvesteringar : Strider de svenska skatterättsliga reglerna avseende riskkapitalinvesteringar mot neutralitetsprincipen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Erik Persson; [2009]
  Nyckelord :Riskkapital; Företagsbeskattning; Internationell beskattning;

  Sammanfattning : Utifrån en problembaserad rättsdogmatisk metod tar uppsatsen sin utgångspunkt i Sveriges beskattningsregler avseende riskkapitalinvesteringar, i en situation där utländska juridiska personer tillskjuter kapital till svenska onoterade aktiebolag. Inledningsvis identifieras en tydlig skillnad i beskattningen av två tillsynes jämförbara handlingsalternativ, en riskkapitalinvestering jämfört med en direktinvestering, samtidigt som den allmänt vedertagna neutralitetsprincipen anger att det skattemässiga utfallet av två ekonomiskt jämförbara handlingsalternativ inte får avvika från varandra. LÄS MER

 3. 3. Hästuppfödning - näring eller hobby?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmi Larsson; [2007]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att hästuppfödning skall betraktas som näringsverksamhet måste verksamheten uppfylla de tre rekvisit som ställs för näringsverksamhet, dvs förvärvsverksamhet, yrkesmässighet och självständighet. Uppsatsen har lagt sitt fokus vid förvärvsverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Beskattning av pokervinster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Andersson; [2006]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kortspelet poker har tagit världen med storm under 2000-talet. Utvecklingen har gått oerhört fort, bland annat tack vare TV och Internet. LÄS MER

 5. 5. Juridiska föreningen, gudstjänster och marschmusik. En kritisk analys av Upphovsrättslagens reglering av framföranderätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Oxhamre; [2002]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt den svenska upphovsrätten har upphovsmannen ensamrätt att framföra sitt verk offentligt. Detta leder naturligtvis till gränsdragningsfrågan om vilka framföranden som enligt URL framförs offentligt och vilka som framförs privat. Utgångspunkten är att framföranden som inte sker inför en sluten krets skall räknas som offentliga. LÄS MER