Sökning: "förvaltning myndighetsutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden förvaltning myndighetsutövning.

 1. 1. Socialarbetaren som gick på myten om sig själv och försvann : en studie om hinder för socialsekreterare att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Victor Liljevinge; [2018]
  Nyckelord :Social work; Social workers; Social service workers; Silence; Organizational culture; Social change; Structural level; Socialsekreterare; Samhällsdebatten; Tystnad; Organisationskultur; Social förändring; Strukturell nivå;

  Sammanfattning : Socialsekreterare verkar vara frånvarande i samhällsdebatten. Det är problematiskt, dels för att det ur en demokratisk aspekt är viktigt med insyn i offentlig förvaltning, dels för vikten av att någon – till exempel den aktör med mest kompetens på området – ger röst åt de utsatta i samhället som kan ha svårt att göra sig själva och sina behov hörda. LÄS MER

 2. 2. Gräsrotsbyråkraters arbetsmiljö : En studie om psykosocial arbetsmiljö bland högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Fredrika Augustsson; My Vestman; [2015]
  Nyckelord :Child; protection; social worker; secondary school teacher; psychosocial work environment; Socialsekreterare; myndighetsutövning; barn; unga; högstadielärare; psykosocial; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund. Pressade förhållanden på arbetet tycks vara kännetecknande för högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga, två professioner som båda arbetar med barn och inom offentlig förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Tjänstefelsbestämmelsen - ur ett kriminalpolitiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Larsson; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; tjänstefel; tjänstefelsbestämmelsen; 20:1 BrB; kriminalpolitik; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inledning Tjänstefelsbestämmelsen återfinns i 20:1 BrB och har diskuterats kriminalpolitiskt under lång tid, vilket medfört att tjänstefelsansvarets stränghet varierat. Frågeställningen blir då vilka argument som framförts för och mot kriminalisering av tjänstefelsgärningar och vilka kriminaliseringsbegränsande principer som kan anföras för och mot kriminalisering av tjänstefelsgärningar. LÄS MER

 4. 4. Överprö̈vning av offentlig upphandling : En studie av rättsmedelsdirektivets tillämplighet i svenskt upphandlingsförfarande och problematiken avseende distinktionen mellan civilrätt och förvaltningsprocess

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Sommarström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis sets out to present the Swedish regulations of the review procedure of public procurement and their applicability in accordance to Directive 2007/66/EC of the European parliament and of the council of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts (the Remedies Directive). The regulations and principles of the tender procedure are based on the European Union legislation. LÄS MER

 5. 5. Exploateringsavtal, en analys av avtalets rättsliga karaktär och rättsliga grund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kevin Häggström; [2012-02-17]
  Nyckelord :Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Exploateringsavtal är ett rättsligt verktyg som används regelmässigt för att på olika sätt precisera ett byggprojekts innehåll och de inblandade parternas förpliktelser. Avtalspartnerna utgörs av kommunen respektive en privat aktör, en s.k. byggherre. LÄS MER