Sökning: "förvaltningspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet förvaltningspolitik.

 1. 1. Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken? : En idealtypsanalys kring upplevelser av styrning och ledning inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Johansson Oberle; [2020]
  Nyckelord :Trust-based governance; NPM; governance; municipal healthcare; management policy; Tillitsbaserad styrning och ledning; NPM; styrning; kommunal hälso- och sjukvård; förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige har haft tydliga problem med sin styrning av välfärdssektorn till följd av incitament som kan hämtas ur NPM. Detta främst i form av en mål- och resultatstyrning som centraliserat makten med återkommande rapporteringskrav. För att komma till bukt med problemen inrättades åtgärder för att främja en ny styrning. LÄS MER

 2. 2. Självständiga, men var priset rätt? : en jämförande fallstudie av Danmarks och Sveriges militära insatser i Afghanistan

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; strategi; förvaltningspolitik; autonomi; militär effektivitet; försvarstransformation;

  Sammanfattning : The historic tension between military experts and political sovereignty over the armed forces continues to dog the field of civil-military relations. History has shown us that some politicians are more than willing to interfere in military operation as well as military officers are willing to act on the political scene. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningens utformning och dess villkor för implementeringen av reformidéer: De europeiska förvaltningarna och implementeringen av New Public Management-reformer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Koponen Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningspolitik; New-Public-Management; administrationsreformer; nyinstitutionalism; historisk-institutionalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De europeiska förvaltningarna har i olika grad implementerat New Public Management-inspirerade reformer. Men varför länderna implementerat dessa reformer i olika grad och hur detta kan förklaras är mer oklart. LÄS MER

 4. 4. Styrning i ett förvaltningspolitiskt skiftande landskap, åt vilket håll är vi på väg? : En studie av regeringens styrning av Polisen 2012-2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningspolitik; förvaltningsstyrning; New Public Management; Mål- och resultatstyrning; Governance; Regleringsbrev; Polisen; Polismyndigheten; Tillitsbaserade styrformer;

  Sammanfattning : Regeringens styrning av sin förvaltning är en fråga som över tid varit i fokus för den förvaltningspolitiska forskningen. Uppsatsen har för avsikt att närmare undersöka en eventuell variation i regeringens styrning av Polisen under 2012-2018 genom att studera politiska dokument; förordning med instruktion, regleringsbrev och tillkommande regeringsbeslut. LÄS MER

 5. 5. Bortom NPM? En idéanalys av Tillitsdelegationens uppdrag att utforma en ny styrmodell för offentlig sektor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Svensson; Gunilla Svensson; [2018]
  Nyckelord :förvaltningspolitik; NPM; professionsutrymme; reformpolitik; reformideologier; statlig offentlig utredning; tillit; tillitsbaserad styrning; Tillitsdelegationen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste årens kritiska debatt kring NPM har mynnat ut i tillsättandet av Tillitsdelegationen – en pågående statlig utredning med uppdraget att utforma en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. I följande uppsats utför vi en kvalitativ idéanalys av utredningens syn på begreppet tillitsbaserad styrning. LÄS MER