Sökning: "förvaltningsprocessrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet förvaltningsprocessrätt.

 1. 1. Att pröva eller att inte pröva - Om förekomsten av och funktionen hos en res judicata-princip i förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Atle Morseth Edvinsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Res judicata; negativ rättskraft; sakidentitet; sakprövningshinder; avvisning; litispendens; preklusion; förvaltningsprocessrätt; processrätt.;

  Sammanfattning : Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från detta, dels när det finns regler i speciallagstiftning och dels när omständigheterna i målet är sådana att den enskildes trygghet är viktigare än intresset av att komma fram till materiellt korrekta avgöranden. LÄS MER

 2. 2. Vems säkerhet? - Rättssäkerheten i kvalificerade säkerhetsärenden och dess förhållande till skyddet för rikets säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; migrationsrätt; kvalificerade säkerhetsärenden; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. LÄS MER

 3. 3. PROCESSEN I LVU : - en likställd process?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Atterbom Kaijser; [2018]
  Nyckelord :LVU; LUV-mål; förvalningsrätt; förvaltningsprocessrätt; kontradiktorisk process; barnets bästa; barnets rätt att att få komma till tals;

  Sammanfattning : En av de mest ingripande åtgärder det offentliga kan vidta mot en enskild är att omhänderta ett barn. Det krävs därför omfattande skyddsmekanismer för att beslutet om omhändertagande inte blir fattat utan rättslig grund. LÄS MER

 4. 4. Skälig ersättning? - En kritisk granskning av möjligheten till ersättning för kostnader i skattetvister enligt 43 kap. 1 § första stycket SFL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Otto Lugnegård; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatteprocessrätt; Förvaltningsprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Die schwedische Rechtsordnung geht davon aus, dass natürliche und juristi-sche Personen keine rechtliche Vertretung brauchen, um ihre Klage bei einer Behörde oder Gericht einzureichen. Das Steuerrechtsverfahren und der Steu-errechtsprozess sind, genau sowie das allgemeine Verwaltungsverfahren und der allgemeine Verwaltungsprozess, hauptsächlich schriftlich. LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerhet och säkerhetshot - En empirisk utredning av rättssäkerheten i ärenden där en utlänning ansetts utgöra ett hot mot rikets säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andras Vincze; [2017]
  Nyckelord :Säkerhetsärenden; Förvaltningsrätt; Rättssäkerhet; Migrationsrätt; Förvaltningsprocessrätt; Säkerhetshot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the major migration flows reached Sweden in the summer of 2015, have once again the immigration legal questions become the subject of public debate. As a result, a report showed that the Swedish Migration Agency handled asylum applications in a flawed manner. The flaws have mostly referred to the issues of the rule of law. LÄS MER