Sökning: "facebook för företag"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden facebook för företag.

 1. 1. Mat, mentala avstånd och miljömärkningar En online enkätundersökning för att jämföra och analysera konsumenters kunskap om miljömärkningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emilia Mattson; [2020-08-29]
  Nyckelord :Mentalt avstånd; miljömärkning; konsumenter; subjektiv och objektiv kunskap; livsmedel; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Since consumers in Sweden usually access food through commodified markets, where severalproducts have been produced at a great spatial distance from the market, there is a mental distancebetween consumers and food production. In other words, consumers have a knowledge gap aboutthe foods’ social, ecological and economic conditions. LÄS MER

 2. 2. Data Protection Considerations in EU Competition Law - A Natural Evolution or Disruptive Development?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Data; Personal data; Big data; Data Protection; Privacy; EU; Competition law; EU competition law; GDPR; Abuse of a dominant position; Article 102 TFEU; Bundeskartellamt; Facebook; WhatsApp; Digital era; Platforms; Networks; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It goes without saying that the world that we live in is becoming increasingly digitised. People communicate on Facebook, order products on Amazon, and use Google Search to find everything the Internet has to offer. A common denominator of these services is that they are all offered for free. LÄS MER

 3. 3. Gamification på Twitch.tv : Hur upplever åskådarna på Twitch användning av gamification?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexandros Toumpin; [2020]
  Nyckelord :Gamification; Gamification elements; Twitch; Donation; Subscription; Cheers; Viewer experience; User experience UX ; Spelifiering; Spelifieringselement; Donation; Prenumeration; Hurrarop; Twitch.tv; Twitch-åskådare; Användarupplevelse UX ;

  Sammanfattning : Det har kommit att bli allt vanligare att företag använder spelifieringselement på sina produkter för att motivera och engagera sina användare. Tidigare studier som undersökte spelifiering visar att dessa element har båda positiva och negativa effekter på användarna, samt att flera forskare har börjat undersöka etiska frågeställningar av användningen av spelifiering. LÄS MER

 4. 4. Facebook som marknadsföring : En kvantitativ studie om hur marknadsföring på Facebook påverkar privata bostadsköpare inom Halmstadregionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Patrik Ölander; Niklas Cannon; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Marknadsföring; Påverkan; Facebook;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur kan marknadsföring via Facebook påverka privata bostadsköpare? På vilket vis kan Facebook vara ett gynnsamt, alternativt onödigt verktyg vid marknadsföring för en fastighetsmäklare? Hur kan trenden med marknadsföring via Facebook komma att utvecklas? Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur en fastighetsmäklares marknadsföring via sociala medier kan ha påverkan på privatpersoner vid köp av privata bostäder. Metod: Denna studie är utförd genom ett kvantitativt metodval och med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 5. 5. Är digitala HRM-verktyg som ett dåligt Facebook? : En kvalitativ studie om HR-medarbetares uppfattningar om användandet av digitala HRM-verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Andersson; Louise Agerman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; HRM-verktyg; e-HRM; HR-transformation; HR-medarbetare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR-medarbetare uppfattar användandet av digitala HRM-verktyg i sitt dagliga arbete. Syftet preciseras genom de tre frågeställningarna; Vad kännetecknar användandet av HRM-verktyg i en HR-medarbetares dagliga arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för HR-funktionens arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för anställda och chefer i organisationen? Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på en fenomenografisk metodansats för att undersöka informanternas uppfattningar om digitala HRM-verktyg. LÄS MER