Sökning: "facebook identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden facebook identitet.

 1. 1. Att vara eller inte vara i skolans värld – men vilken roll har fritidslärarna? : Ett examensarbete om fritidslärarnas syn på rollen i samverkan med lärarna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jeanette Bergström; Amanda Forsström; [2019]
  Nyckelord :Goffman; dramaturgi; fritidshem; fritidslärare; lärare; roll; samverkan; skola;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns återkommande oklarheter kring vilken roll fritidslärarna har inom skolan. I vår undersökning har vi utifrån bakgrunden om fritidshemmets historia och uppdrag fokuserat den förändrade roll som fritidslärare får i och med kravet på legitimation. LÄS MER

 2. 2. Game of Thrones som identitet : En studie om hur en tv-serie blir till ens identitet i en Facebookgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Örn; Hanna Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; convergence; participant culture; identity creation; qualitative content analysis; Game of Thrones; Facebook; konvergens; deltagarkultur; identitetsskapande; innehållsanalys; Game of Thrones;

  Sammanfattning : Denna studien har analyserat hur fansen till den slutna Facebookgruppen “Game of Thronesdiscussions” skapar sig en identitet efter serien Game of Thrones. För att kunna ta reda pådetta har 48 kommentarer, inlägg och memes valts ut och sedan analyserats utifrån metodenkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. "Riktig" journalistik : En Foucaultdiansk diskursanalys av Journalistbubblan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexander Hjelmqvist; Daniel Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Foucault; good journalism; press ethics; discourses; systems of exclusion; Foucault; god journalistik; pressetik; diskurser; utestängningssystem;

  Sammanfattning : Denna studie är en Foucaultdiansk diskursanalys av Facebookgruppen Journalistbubblan som ämnar undersöka vad gruppens medlemmar tycker är god journalistik, med särskilt fokus på att undersöka särskiljande och utestängande praktiker. En teoretisk grund av Foucaults teorier om diskurser som kontrollerande system tillsammans med pressetiska regler och riktlinjer tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing : Mode- vs. IT-branschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Jonasson; Carolina Levinsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; marketing; hedonic; utilitarian; fashion; IT; Influencer marketing; marknadsföring; hedonistiskt; utilitaristiskt; mode; IT;

  Sammanfattning : Influencer marketing är ett växande fenomen och blir alltmer vanligt som marknadsföringsverktyg på sociala medier. Efter att granskat tidigare forskning upptäckte vi att det tidigare inte forskats mycket kring hur influencer marketing skiljer sig åt mellan olika branscher. LÄS MER

 5. 5. Digital delaktighet : En kvalitativ fallstudie om identitet, nyhetsdelande och sociala interaktioner hos läsare av digitala dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jenny Lindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidningsbranschen är inne i en intensiv förändringsperiod där papperstidningarna fasas ut och de digitala lösningarna ökar. De stora mediehusen har tagit upp kampen om de digitala prenumeranterna för att klara sig ekonomiskt när intäkterna från annonserna sviker. LÄS MER