Sökning: "facebook uppsägning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden facebook uppsägning.

 1. 1. Arbetstagarens kritikrätt på sociala medier - En jämförelse mellan privat och offentligt anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Nilsson; [2014]
  Nyckelord :labour law; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar att sammanställa och jämföra arbetstagares yttrandefrihet inom den privata och den offentliga sektorn, med särskilt fokus på sociala medier. I ett anställningsförhållande så råder en lojalitetsplikt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren som är grundad på ömsesidiga skyldigheter och rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Här är ditt (privat)liv! : En textanalys om två kvällstidningars framställning av nyhetsberättelser rörande uppsägning av arbetstagare på grund av ageranden på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Erik Haugland; Alexandra Kentsdottir; [2013]
  Nyckelord :offentligt; privat; kvällstidning; nyhetsberättelse; Facebook; arbetstagare; arbetsgivare; uppsägning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa på vilket sätt innebörden av begreppen privat och offentligt behandlas i kvällstidningars nyhetsberättande vid rapportering av händelser som berör uppsägning av arbetstagare efter deras förehavanden på Facebook. Den ämnar även bidra till ökad insikt om de faktorer som ligger till grund för hur nyhetsberättelsen framställs. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt vid användning av sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Samuelsson; [2011]
  Nyckelord :arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks rättsläget för arbetstagares yttrandefrihet och gränserna för kritikrätten vid användning av sociala medier såsom Facebook och bloggar. Arbetstagaren har en plikt att vara lojal gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten utgör en samlingsbeteckning för en rad olika förpliktelser, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier en ventileringskanal? : en kvalitativ studie som behandlar arbetstagare som uttrycker sig om sin arbetssituation via sociala medier samt vilka konsekvenser detta kan få.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Ivstam; [2011]
  Nyckelord :Human resources; whistleblowing; breaking chain of command; sociala medier; Facebook; blogg;

  Sammanfattning : Arbetstagare som uttrycker sig om sin arbetssituation via forum som sociala medier har blivit allt vanligare. Denna undersökning försöker svara på varför arbetstagare väljer att uttrycka sig om sin arbetssituation via detta forum och vilka konsekvenser detta kan få. LÄS MER