Sökning: "fackligt aktiva"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fackligt aktiva.

 1. 1. Lärande i rollen som lokalt fackligt ombud. : Hinder och möjligheter för lärande och utveckling i facket.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Sara Jägare; [2015]
  Nyckelord :fackligt aktiv; fackligt förtroendevald; lärande i facket; IF Metall; integrerad modell för arbetsplatslärande; facklig utbildning;

  Sammanfattning : I en fenomenografiskt inspirerad studie används en integrerad modell för studier av arbetsplatslärande. Fyra lokalt och två regionalt fackligt aktiva intervjuas om rollen som lokalt fackligt avdelningsombud i LO-förbundet Industrifacket Metall med fokus på hinder och möjligheter för lärandet. LÄS MER

 2. 2. Bereden (beredskaps)väg för kvinnorna Lärarinneförbundet i krigets skugga. : En studie i folkskollärarinnornas fackliga och politiska aktivitet under be-redskapsåren 1940-1945

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Anna Selstam; [2014]
  Nyckelord :Folkskollärarinnor. Andra världskriget. Värntjänsten; Genusperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att försöka kartlägga folkskollärarinnornas fackliga och politiska akti-vitet under andra världskrigets beredskapsår i Sverige, samt belysa flera av de problem 40-talets kvinnoorganisationer stod inför.Det empiriska matrealet har i huvudsak bestått av utvalda artiklar, annonser och notiser i folk-skollärarinnornas fackliga tidningsorgan Lärarinneförbundet (LF). LÄS MER

 3. 3. Nedläggningsretorik i svensk nyhetstext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lasse Nivér; Evelina Larsson; [2013]
  Nyckelord :Nedläggning;

  Sammanfattning : Titel: Nedläggningsretorik i svensk nyhetstext Nivå: C-uppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Evelina Larsson, Lasse Nivér Handledare: Mathias SylwanDatum: 2013 – maj Syfte: Under de senaste åren har ett större antal arbetsplatser lagts ned i Sverige. Vår uppsats syftar till att studera sättet som medier skriver om nedläggningar. LÄS MER

 4. 4. Individualisering och Facket :   En uppsats om individualiseringens påverkan på fackföreningsrörelsen.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Beckman; [2010]
  Nyckelord :Individualisering; kollektivt handlande; facklig verksamhet; medlemmar; organiserad.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet facket och individualisering. Den specifika frågeställningen är: hur påverkar individualiseringen facket? Studien tar sin utgångspunkt i teorier om individualiseringen. Gemensamt för dem är den ökade tron på individens betydelse. LÄS MER

 5. 5. Ute eller inne : en jämförelse av uppsagdas och anställdas syn på arbetslivstrygghet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Tora Dahl Jakobsen; [2010]
  Nyckelord :flexicurity; arbetslivstrygghet; arbetsotrygghet; arbetslöshet; anställningsbarhet; välfärdssystem; fackligt medlemsskap; flexibilitet; arbetsmarknadsrelationer; arbetsmarknadsreglering; arbetsmarknadssegmentering;

  Sammanfattning : SammanfattningMed bakgrund i en teoretisk modell som omfattar trygghetsdimensionerna: Arbetstrygghet,sysselsättningstrygghet, inkomsttrygghet och kombinationstrygghet undersöker uppsatsenupplevelsen av arbetslivstrygghet. Dessa fyra trygghetsdimensioner utgör även grunden föruppsatsens struktur både i avseende empiri, tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. LÄS MER