Sökning: "factor structure"

Visar resultat 1 - 5 av 1022 uppsatser innehållade orden factor structure.

 1. 1. Hur påverkas elevers förståelse för multiplikation av areamodeller som representation? En designstudie i en grekisk grundskola med elever i Åk 2, där undervisningsprocessen fokuserar multiplikativt tänkande samt kommutativa lagen för multiplikation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Antelina Sema; [2024-03-04]
  Nyckelord :Multiplikativt tänkande; Areamodell för multiplikation; Kommutativa lagen; Proportionalitet;

  Sammanfattning : This design study explores the use of the area model as a representation of multiplication, providing opportunities for second school grade pupils to develop an understanding of multiplication and build multiplicative thinking. Furthermore, the study aims to give pupils the opportunity to discover the commutative law of multiplication with the help of the area model. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Depth-Performance Trade-Off : Applying Torch Pruning to YOLOv8 Models for Semantic Segmentation Tasks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xinchen Wang; [2024]
  Nyckelord :Deep Learning; Semantic segmentation; Network optimization; Network pruning; Torch Pruning; YOLOv8; Network Depth; Djup lärning; Semantisk segmentering; Nätverksoptimering; Nätverksbeskärning; Fackelbeskärning; YOLOv8; Nätverksdjup;

  Sammanfattning : In order to comprehend the environments from different aspects, a large variety of computer vision methods are developed to detect objects, classify objects or even segment them semantically. Semantic segmentation is growing in significance due to its broad applications in fields such as robotics, environmental understanding for virtual or augmented reality, and autonomous driving. LÄS MER

 3. 3. Visuella komponenter som sätter tobaksfria nikotinprodukter i centrum : En kvalitativ semiotisk bildanalys med kompletterande textanalys av Vont, Volt och Zone X visuellla kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nora Claesson; Lisa Persson; [2024]
  Nyckelord :Tobaksfria nikotinprodukter; Visuell kommunikation; Instagram; Varumärkesidentitet; Känslomässig varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : Följande studie granskar kommunikationen från tobaksfria nikotinföretag på Instagram. Syftet är att inom forskningsfältet marknadskommunikation, undersöka den visuella kommunikationen och kompletterande textuella element på Instagram och vilka kommunikativa strategier företagen använder sig av. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att främja hälsa med livsstilsförändring vid hypertoni : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marianne Ahnlund Bäckman; Simon Andersson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; hypertension; lifestyle change; patient experience; person-centered care.;

  Sammanfattning : Background: 1,3 billion people in the world suffer from hypertension, and it is considered a leading global risk factor for death and disability. Patients who are diagnosed with this condition are recommended to undergo lifestyle changes to reduce the incidence of secondary diseases. LÄS MER

 5. 5. Skälig levnadsnivå för äldre personer : En kvantitativ studie med fokus på likheter och skillnader vid biståndsbedömning i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sofia Broström; Isabelle Hedman; [2024]
  Nyckelord :Aid assessment; reasonable standard of living; aid administrator; municipal guidelines; needs of the elderly; room for action; organizational structure; social perspective; Biståndsbedömning; skälig levnadsnivå; biståndshandläggare; kommunala riktlinjer; äldres behov; handlingsutrymme; organisatorisk struktur; socialt perspektiv;

  Sammanfattning : Att det i lagstiftningen inte finns en tydlig definition av vad skälig levnadsnivå är, medför bland annat en risk att behov av stöd för äldre bedöms på olika grunder. Syftet med studien är att undersöka biståndsbedömningar kring äldre i olika kommuner i Mellansverige för att se om det finns likheter och skillnader. LÄS MER