Sökning: "factors that favor or prevent learning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden factors that favor or prevent learning.

  1. 1. Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Sara Gustavsson; [2018]
    Nyckelord :construction and real estate companies; factors that favor or prevent learning; knowledge transfer; learning between projects.; bygg- och fastighetsföretag; faktorer som gynnar respektive hindrar lärande; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt.;

    Sammanfattning : Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. LÄS MER