Sökning: "faderskap i Europakonventionen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden faderskap i Europakonventionen.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Förälder - till varje pris? En uppsats om rätten till vetskap om genetiskt ursprung för barn som kommit till genom ägg- eller spermiedonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Ballovarre; [2012]
  Nyckelord :genetiskt ursprung; Familjerätt; assisterad befruktning; art. 8 Europakonventionen; art. 7 barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den senaste tidens genetiska utveckling har medfört stora möjligheter att genom assisterad befruktning hjälpa naturen på traven för par som av olika anledningar inte kan få barn på naturlig väg. Man kan insemineras, ägg kan befruktas utanför kroppen och man kan använda sig av donerade ägg eller spermier. LÄS MER