Sökning: "faderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet faderskap.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. #pappaledig En modern pappa i traditionell skrud : En semiotisk bild- och textanalys med fokus på hur maskuliniteter och femininiteter iscensätts inom gruppen män på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Matilda Hålén; Linda Vad-Schütt; [2019]
  Nyckelord :Hashtag #pappaledig; Hegemonic masculinity; Instagram; Masculinities Femininities; Semiotics; Hashtag #pappaledig; Hegemonisk maskulinitet; Instagram; Maskuliniteter Femininiteter; Semiotik;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka förståelsen för hur maskuliniteter och femininiteter kan iscensättas inom gruppen män. Detta gjordes under hashtagen pappaledig på det sociala nätverket Instagram. Variationer och mönster undersöktes i relation till könsstereotypa normer. LÄS MER

 3. 3. Fäder i kulturen : En analys av framställningen av fäder ochjämställdhet i äldre och samtida litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Erneland; [2019]
  Nyckelord :faderskap; historia; skönlitteratur; maskulinitet; föräldraskap; jämställdhet;

  Sammanfattning : This study explores the depiction of fathers in older and contemporary literature. Based on the aim to examine equality problems in relation to the process of family-forming, the essay draws conclusions from the literature aided by theories on gender and masculinity. LÄS MER

 4. 4. I huvudet på en skolkurator - Om genus, intersektionalitet och föräldrars delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Håkansson; Sara Svenssen; [2019]
  Nyckelord :Paternity; Föräldraskap; Gender roles; Könsroiller; Parenthood; Faderskap; social constructivism; Socialkonstruktivism; Maskulinitet; Masculinity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers syn på sitt eget och föräldrars kön när ett barn är i kontakt med kuratorn. Vi vill undersöka kuratorers syn på pappors deltagande och om föräldrarnas kön påverkar samspelet mellan kuratorn och föräldern. LÄS MER

 5. 5. "Du ska ha barn med min fru och så vill du att vi ska bli polare"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Axel Klasson; Elina Cederfeldt Vahlne; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur faderskap porträtteras i TV-serien Bonusfamiljen. Studien analyserar papporna i serien genom att undersöka hur dessa karaktärer beter sig mot sin familj och mot varandra. Det valda tillvägagångssättet är en kvalitativ textanalys där papporna analyserats utifrån teorier kring maskulinitet och faderskap. LÄS MER