Sökning: "faith based schools"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden faith based schools.

 1. 1. "Förvänta dig alltid lite mer." : En intervjustudie om elevers utveckling mot yrkeskunnande inom gymnasiesärskolans lärlingsutbildning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Lamotte; Helena Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A main purpose of upper secondary school for students with intellectual disability is to create vocationally skilled individuals. Despite that, only a small number of special education high school students actually end up in employment. LÄS MER

 2. 2. ”Religiösa friskolor blev en giftcocktail” : – Den svenska debatten om att förbjuda religiösa friskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Agnes Eriksson; [2020]
  Nyckelord :faith‐based schools; visibility; secularization; public sphere; debate pages; religiösa friskolor; synlighet; sekularisering; offentlig sfär; debatt;

  Sammanfattning : In March 2018 the Swedish Social Democratic Party presented the election promise to ban faith-based schools. This election promise evoked strong reactions and gave rise to a debate about the role of religion in Swedish schools in many Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med kontroversiella frågor i en mångkulturell kontext : En intervjustudie med högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arthur Bengtzelius; [2019]
  Nyckelord :controversial issues; education; multicultural; foreign background; secondary school; methods; didactics; kontroversiella frågor; undervisning; mångkulturell; utländsk bakgrund; högstadiet; metoder; didaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att bidra med kunskap om undervisning i kontroversiella frågor på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Mer precist syftar arbetet till att synliggöra hur och varför lärarna låter kontroversiella frågor utgöra en del av undervisningen samt hur lärarna beskriver sin roll i undervisningssituationen och varför de väljer att göra på så sätt. LÄS MER

 4. 4. Motivation att lära : En studie om elever och lärares upplevelser kring att lära sig matematik på gymnasiet ur ett motivationsteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Lärande

  Författare :Edvin Moks; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivation theories; learning; teaching; mathematics; upper secondary school; motivational framework; directed qualitative content analysis; Motivation; motivationsteorier; lärande; undervisning; matematik; gymnasiet; riktad innehållsanalys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att motivation har en stor betydelse för elevens lärande och välmående i skolan. Motivation har en lång forskningshistoria vilket har skapat en stor mängd tankar och idéer kring vad motivation är och hur den på bästa sätt kan främjas hos individen. LÄS MER

 5. 5. Konfessionella friskolor och religionsfrihetens ramar inom skolväsendet : en argumentationsanalys av den mediala debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Lennhammer Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; human rights; faith based schools; freedom of religion; child rights; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In March 2018 the Swedish social democratic party’s ministers Anna Ekström and Ardalan Shekarabi announced that one of their election promises is to forbid faith based schools. The motivation being that schools in Sweden should be based on unbiased knowledge and equivalence, and that the child has the right to form its own opinions regarding its religion. LÄS MER