Sökning: "faktabaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet faktabaserad.

 1. 1. Elefanten i rummet : porrens generation : En kvalitativ studie om hur några högstadieskolor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning samt hur hantera de frågor kring nätpornografi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Online pornography; sex and cohabitation; gender equality; digitisation; equivalent schooling; Porr; nätpornografi; sex- och samlevnadsundervisning; jämställdhet; digitalisering; likvärdig skolutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om att införa ett porrfilter i skolor är i dagsläget starkt polariserad. Frågan om huruvida porrkonsumtion kan påverka människors beteende och inte minst sexuella föreställningar hos ungdomar är något som oroar flera. LÄS MER

 2. 2. Rättidiga beslut genererade från olika typer av dataanalyser : En fallstudie inom Landstinget i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mattias Molin; [2019]
  Nyckelord :Healthcare analytics; Data analytics in healthcare; Business intelligence in healthcare; Decision making;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att, via kvalitativa intervjuer, identifiera och beskriva ett landstings process för hur patient- och sjukvårdsdata, genom olika typer av dataanalyser, kan generera rättidiga beslut.   I det valda kvalitativa tillvägagångssättet skapades en semi-strukturerad intervjuguide, baserad på en analysmodell. LÄS MER

 3. 3. Säkra lyft för vertikala gruvpumpar : Med förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Gustav Forsman; [2019]
  Nyckelord :Ergonomics; Lift; Lifting Tool; Mining pumps; Product development; Safety; User-friendliness; Användarvänlighet; Ergonomi; Gruvpumpar; Lyft; Lyftredskap; Produktutveckling; Säkerhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet: Syftet med detta examensarbete var att ta reda på risker med Metso Sweden ABs lyft till de vertikala gruvpumparna och använda den informationen för att ta fram en lyftmetod som löser problemen med avseende på säkerhet, ergonomi och användarvänlighet för användare på Metso Sweden AB. För att lösa dessa problem ställdes dessa frågeställningar för att nå förbättringsmöjligheter: 1. LÄS MER

 4. 4. Lärarens läsande för elever i undervisningen : En lärares undervisning av ett moment i naturorienterande ämnen med utgångspunkt i en faktatext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jenny Nordberg; [2019]
  Nyckelord :Reading aloud; reading comprehension; text movability; elementary school; scaffolding; Högläsning; läsförlopp; textrörlighet; grundskolan; stöttning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken stöttning elever får i undervisningen av en faktabaserad text genom att se till vilka läsaktiviteter som sker i undervisningen kring texten, samt ur vilka förhållningssätt texten behandlas under lärarens högläsning. För att undersöka studiens infallsvinklar observerades en lektion i naturorienterande ämnen i en klass i årskurs 5. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa om och för hållbar utveckling : Utveckling av ett ämnesövergripande övningsmaterial till gymnasiet om plast och intressekonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Simon Attorps; Johanna Eng; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; teaching; high school; active learning; key competences; plastics; conflicts of interest; Hållbar utveckling; undervisning; gymnasiet; aktivt lärande; nyckelkompetenser; plast; intressekonflikter;

  Sammanfattning : I Sverige har utvecklingen gått från faktabaserad miljöundervisning till undervisning om hållbar utveckling som inte bara ska behandla fakta, utan även värderingar, känslor och de utmaningar som världen står inför. Komplexiteten i att undervisa om hållbar utveckling i kombination med att lärare förväntas inkludera det i sina undervisningsämnen sätter stor press på lärarna, inte minst för att många saknar eller tror att de saknar kunskap om hållbar utveckling och hur man kan undervisa om det. LÄS MER