Sökning: "faktabaserade texter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden faktabaserade texter.

 1. 1. Genrepedagogik i läromedel för svenska : En läromedelsanalys av fyra läromedel för årskurs fem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Adelisa Kasapovic; Frida Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; genrepedagogik; cirkelmodellen; grundskola; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : Elever behöver lära sig skriva texter inom olika genrer för att kommunicera i samhället och yrkeslivet. En metod för skrivundervisning är den så kallade genrepedagogiken, som efter dess uppkomst i Australien på 80-talet har fått fäste i svenska klassrum. LÄS MER

 2. 2. Hur narrativt berättande påverkar mottagandet av skriftlig intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Bergner; Linda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :internal communication; rhetorical component; valence; narrative; intern kommunikation; retorisk komponent; valens; narrativt berättande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett internt meddelande uppfattas av mottagaren, beroende på om meddelandet är positivt eller negativt, samt om det finns skillnad i mottagandet av meddelandet när det är strikt faktabaserat alternativt framfört med ett narrativt berättande. Digitala enkäter skickades till mottagare via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Vem kommer till tals? En analys av utländska val mellan 1986 och 2013

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Johan Mölstad; Ingrid Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :bevakning; utländska val; rapportering; utlandsbevakning; mediestudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Vem kommer till tals? är skriven av Carl-Johan Mölstad och Ingrid Lundqvist i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutet för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Uppsatsen tar avstamp i medieteorier kring nyheter och journalisters påverkan på samhället och syftar till att studera huruvida det skett en förändring över tid i vilka aktörer som kommer till tals i rapporteringen i utländska val, samt vilka typer av artiklar som används i rapporteringen. LÄS MER

 4. 4. Elevers användning av läsförståelsestrategier : Fem elevers erfarenheter i grundskolans senare del

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Oscarsson; [2014]
  Nyckelord :faktabaserade texter; läsförståelse; läsförståelsestrategier; metakognition;

  Sammanfattning : Studien syfte är att utröna högstadieelevers användning av läsförståelsestrategier vid faktabaserade texter. Datamaterialet baseras på fem intervjuer utifrån följande frågor: Vilka läsförståelsestrategier använder sig eleverna av, i vilket syfte använder sig eleverna av läsförståelsestrategierna och är elevernas val av strategier samt syftet med dem medvetna eller omedvetna? Arbetet är en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade och personliga intervjuer med flickor från årskurs åtta som går i samma klass. LÄS MER

 5. 5. Lätt lärobokstext? : En studie i möjligheterna i att förenkla faktabaserade läroböcker med textbearbetning.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :My Svensson; [2013]
  Nyckelord :textdesign; lättläst; förenkla; läroböcker; röst; kausalitet;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för det här arbetet är studier som visar att elever i svenska skolor har blivit allt sämre på att ta till sig faktatexter (PIRLS 2011 i Skolverket 2012). Att återge enkla former av faktatexter är ett kunskapskrav redan i årskurs 3 (Skolverket 2011), men en del barn vågar inte ens ge sig på texter av rädsla för att misslyckas. LÄS MER