Sökning: "faktorer som påverkar språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden faktorer som påverkar språkinlärning.

 1. 1. När använde du ditt musikaliska språk senast? : Ett utvecklingsarbete med syfte att beskriva undervisning i musikaliskt språk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mattias Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :Musik; Kreativitet; Producera; Reproducera; Språk; Fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att ge verksamma pedagoger ytterligare verktyg att arbeta med barn och tidig musikutveckling genom att uppmärksamma aspekter och faktorer som spelar en viktig roll. När jag, utifrån läroplanens intentioner om barns delaktighet och kreativitet, har observerat verksamheten på en förskola och jämfört med de resultat som andras forskning visat har en paradox blivit synlig. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för lärande i svenska som andraspråk : en intervjustudie med lärare på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therése Bjurlerstam; Josefin Virsén; [2018]
  Nyckelord :språkinlärning; andraspråk; lärare; undervisningsförutsättningar; arbetsformer;

  Sammanfattning : Svenska som andraspråk är ett ämne som är aktuellt i dagens samhälle. Samhället har inte alltid sett ut som det gör idag och det finns ett mycket stort behov av andraspråksundervisning. LÄS MER

 3. 3. Att ta del av det svenska som asylsökande : En kvalitativ studie om vuxna asylsökande och volontärers perspektiv på språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Alice Säfström; Ida Englund; [2017]
  Nyckelord :Asylum seekers; newcomer; pedagogy; health; healthpromotion; volunteer; aid organisation; Asylsökande; nyanländ; pedagogik; hälsa; hälsopromotion; språkcafé; volontärorganisation;

  Sammanfattning : När förändringens vindar blåser och världen blir alltmer global, förändras även befolkningen i länderna världen över. Immigration blir en alltmer vanlig företeelse och Sverige är inget undantag. LÄS MER

 4. 4. Elevers vilja att kommunicera på engelska i årskurs 4-6 : En litteraturstudie om när elever väljer att tala engelska i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Birgitta Stolt Tranback; [2017]
  Nyckelord :Språkinlärning; vilja att kommunicera WTC ; motivation; språkängslan; EFL;

  Sammanfattning : Motivation inom språkinlärning spelar en viktig roll för att elever ska våga kommunicera på ett främmande språk. Denna litteraturstudie undersöker vad tidigare forskning säger om vad som påverkar elevers motivation till att vilja prata engelska i klassrummet samt vad läraren kan göra för att motivera elever till att tala på målspråket. LÄS MER

 5. 5. Motivation och talande i språkklassrummet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Tine Elholm; [2017]
  Nyckelord :Moderna språk; motivation; målspråksanvändning; Ideal L2 Self; L2 Learning Experience; svensk grundskola.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning visar att träning i att använda målspråket behövs för att befästa språkkunskaperna och att högre muntlig användning av målspråket av både lärare och elever i under- visningen leder till högre resultat. Samtidigt finns det utmaningar i att förmå eleverna att våga öva på just att tala målspråket. LÄS MER