Sökning: "fakturor"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet fakturor.

 1. 1. Avdragsrätt för ingående moms på rådgivningstjänster vid avyttring av dotterbolagsandelar : Bör striktare faktureringskrav tillämpas vid aktieavyttring i syfte att förebygga obefogade momsavdrag för rådgivningstjänster?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Esbo; [2021]
  Nyckelord :mervärdesskatt; avdragsrätt för ingående mervärdesskatt; avyttring av dotterbolagsandelar; formella krav för avdragsrätt; materiella krav för avdragsrätt; innehåll i faktura; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för ingående moms regleras i 8 kap. 3 § 1 st. mervärdesskattelagen (1994:200) (ML), respektive artikel 168 i mervärdesskattedirektivet. Enligt ordalydelserna i bestämmelserna får en ekonomisk aktör avdrag för ingående moms på ett förvärv sominförskaffas till en mervärdesskattepliktig verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Automated invoice processing with machine learning : Benefits, risks and technical feasibility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niclas Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Automation; decision support; accounting; invoice; machine learning; artificial intelligence; Automatisering; beslutsstöd; bokföring; faktura; maskininlärning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : When an organization receives invoices, accountants specify accounts and cost centers related to the purchases. This thesis investigated automated decision support with machine learning that gives suggestions to the accountant of what accounts and cost centers that can be used for invoices. LÄS MER

 3. 3. Implementation av livscykelanalys som stöd för hållbar verksamhetsutveckling hos Thermotech

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fredrik Strömberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av Sveriges miljömål är att hålla den globala medeltemperaturen under två grader. Det i samband med en ökad miljömedvetenhet i samhället gör att företag måste sänka sina utsläpp av växthusgaser och kunna redovisa dem. LÄS MER

 4. 4. Praktisk tillämpning av klimatdeklarationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elsa Klinthäll; [2020]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; Boverket; LCA; produktionsuppföljning; klimatkalkyl; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Från och med 2022 ställer Boverket krav på att klimatpåverkan från nyproducerade byggnader ska redovisas uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea. Den s.k klimatdeklarationen utgår från livscyklisk metodik där produktskedet och byggproduktionsskedet omfattas. LÄS MER

 5. 5. Anomaly Detection and Revenue Loss Estimation in Accounting Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Edholm; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Anomaly Detection; Regression; Neural Network; Invoice; Revenue Loss; Maskininlärning; Avvikelsedetektion; Regression; Neuralnät; Faktura; Omsättningsförlust;

  Sammanfattning : Loss of revenue due to erroneous invoicing is a serious problem for many companies in the repair and maintenance industry. Revenue loss can occur in many ways, for example by consistently charging the wrong hourly price for services. LÄS MER