Sökning: "fallbeskrivning kommunikation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fallbeskrivning kommunikation.

 1. 1. En fallbeskrivning av tre autistiska elevers matematikundervisning!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erika Agelund Lundberg; [2015]
  Nyckelord :autismspektrum; inlärningssvårigheter; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har främst varit att skapa mer kunskap om hurundervisningssituationen för elever inom autismspektrum fungerar i grundskolan medfokus på matematikämnet. Studien har även syftat till att beskriva specifika möjligheteroch hinder som finns för denna elevgrupp. LÄS MER

 2. 2. Mot samma mål - en fallbeskrivning av hur en skola styrs i en kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Sigeback; [2015]
  Nyckelord :förtroende; kommunal styrning; organisationsteori; relationsteori; rolluppfattning;

  Sammanfattning : Erika Sigeback (2015), Mot samma mål - en fallbeskrivning av hur en skola styrs i en kommun (Towards the Same Goal - a Case Study of how a School is guided in a Municipality), Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö Högskola Bakgrund: Lärarnas kompetens, engagemang, förväntningar och ledarskap har betydelse för elevernas resultat. På samma sätt spelar rektorn en viktig roll för hur framgångsrikt lärarna kan utföra sitt uppdrag (Skolinspektionen, 2010). LÄS MER

 3. 3. För den vars enda verktyg är en hammare, ser alla problem ut som en spik : - En studie av lärares konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sofia Andersson; Jessica Karlsson; [2011]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; lärare; kommunikation; relationskonflikt; kommunikationskonflikt; maktkonflikt; skola; fallbeskrivning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger resonerar kring konflikter som kan uppstå. De 18 medverkande lärarna tjänstgör endera på högstadie- eller gymnasieskolor i Hallands län. LÄS MER

 4. 4. Konflikten & konsulten : En studie om konflikthanteringsprocessen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Klevard; [2011]
  Nyckelord :Konflikthantering organisationskonsult systemteori process;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningUppsatsens syfte är att utifrån ett organisationskonsultperspektiv undersöka konflikthanteringsprocessen för två fallbeskrivningar. Uppsatsen besvarar vilka steg organisationskonsulternas konflikthanteringsprocess består av och vad de respektive stegen innehåller. LÄS MER

 5. 5. Fallbeskrivningen Anna: "Tala är silver, tiga är guld" - kommunikation enligt ett barn med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Johanson; Ann-Sofie Persson; [2008]
  Nyckelord :språkstörning; samverkan; språk- kommunikationsklass; fallbeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med arbetet var att beskriva och analysera ett barn med språkstörning utifrån de olika verksamheter barnet ingått i. Vi valde att lägga tyngdpunkten på nuvarande och framtida skolsituation. Metod Vi utformade arbetet som en fallbeskrivning. LÄS MER