Sökning: "fallet peter psykologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fallet peter psykologi.

 1. 1. Statligt stöd vid kommunala fastighetsöverlåtelser : Är svensk rätt förenlig med EU:s statsstödsregler?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Peter Lillieh; [2013]
  Nyckelord :Statligt stöd; kommunala fastighetsöverlåtelser;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas om svensk rätt strider mot EU-rätten vid kommunala fastighetsöverlåtelser. I första delen av uppsatsen görs en översiktlig utredning av EU:s omfattande reglering kring statligt stöd och hur brett EU:s statsstödsregler tolkas. LÄS MER

 2. 2. SOCIALA NÄTVERK – Värdeskapande och mekanismer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Bjerke; Christian Conradi; [2006]
  Nyckelord :Sociala nätverk; värdeskapande; mekanismer; begreppsapparat taxonomi ; beståndsdelar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att Bidra till forskningens taxonomi genom att utveckla begreppen kring fenomenet sociala nätverk och använda taxonomi på fallföretagen: Salongen och Nova100. Ansatsen gör skillnad på frågeställning och syfte och är i grunden deskriptiv; vi vill beskriva sociala nätverk och bidra till hur forskningen hanterar fenomenet. LÄS MER