Sökning: "fallstudie hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden fallstudie hermeneutik.

 1. 1. Kulturstyrning som täckmantel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Isabella Lindström; Ebba Runfors; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; kulturstyrning; normativ kontroll; makt; internal branding; culture management; kritiskt perspektiv; strategisk kommunikation; misstankens hermeneutik; täckmantel Organisational culture; management; normative control; power; critical perspective; strategic communication; hermeneutics of suspicion; cloak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det primära syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kulturstyrning arbetas med och upplevs av organisationsmedlemmar på en offentlig organisation. Ytterligare ett syfte var att genom det kritiska perspektivet som teoretisk lins i analysen också synliggöra vilka underliggande maktmekanismer som föreligger i organisationsmedlemmarnas meningsskapande av kulturen. LÄS MER

 2. 2. FÖRSTELÄRARES MENINGSSKAPANDE I SITT UPPDRAG En fallstudie om att leda kollegialt lärande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Hermansson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Förstelärare; kollegialt lärande; mellanledare; meningsskapande; fallstudie; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utveckla kunskap om förstelärares förståelse av sitt uppdrag som ledare för kollegialt lärande genom att belysa hur förstelärare tolkar begreppet kollegialt lärande, hur förstelärare skapar mening i sitt uppdrag samt hur förstelärare bidrar till meningsskapande i kollegiala lärprocesser. Teori: Ett hermeneutiskt vetenskapsfilosofiskt perspektiv utgör teoretisk ansats för studien. LÄS MER

 3. 3. Det som sitter i väggarna : En fallstudie om organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Chao Deng; Jessica Lindén; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; kommunikation; makt; värderingar; kontroll;

  Sammanfattning : Vår studie har undersökt organisationen Epirocs organisationskultur, framförallt är det motivationsverktyg, kommunikation och makt som styrmedel som är i huvudfokus. Studien är uppbyggd med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Kundtillfredsställelse inom djursjukvården : En studie av intern och extern kundtillfredsställelse vid en distriktsveterinärmottagning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ninnie Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Total Quality Management; customer satisfaction; animal health care; veterinarian; work environment; service quality; communication; Offensiv kvalitetsutveckling; kundtillfredsställelse; djursjukvård; veterinär; arbetsmiljö; tjänstekvalitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Den arbetsrelaterade ohälsan i landet har blivit ett växande problem generellt. Bland veterinärer upplevs arbetsbelastningen vara hög, det är många som funderar på att byta yrke och självmordsfrekvensen är högre än för andra yrkesgrupper. LÄS MER

 5. 5. Lärares retorik och praktik gällande formativ bedömning i svenskämnet : - En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lina Hellberg; Malin Persson; [2017]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande; formativt förhållningssätt; fallstudie; observation; intervju; hermeneutik;

  Sammanfattning : Lärare kan sakna en fördjupad förståelse för arbetet med formativ bedömning, vilket kan leda till att de använder metoderna på ett oreflekterat och rutinmässigt sätt. Syftet med vår undersökning var att få en bild av lärares retorik och praktik beträffande deras bedömning, med särskilt fokus på den formativa bedömningen i svenskämnet. LÄS MER