Sökning: "familjeägande"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet familjeägande.

 1. 1. Ägarstrukturens påverkan på bolagets CSR-prestation : En kvantitativ studie över svenska börsbolag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Ripe; Gustaf Söderström; [2018]
  Nyckelord :Ägarstruktur; CSR-prestation; Ägarkoncentration; Familjeägande; Röstdifferentierade aktier; Institutionellt ägande;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har ägnats substantiell uppmärksamhet bland lagstiftare, akademiker och praktiker. Samhället ställer idag allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Det huvudsakliga intresset har varit de olika drivkrafterna bakom CSR, där en potentiell determinant är företagens ägarstruktur. LÄS MER

 2. 2. Har största ägaren betydelse för bolagens värdeskapande? : En studie av dominant familjeägda bolag och dominant institutionellt ägda bolag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björnström Elin; Bergkvist Olivia; [2017]
  Nyckelord :ägarstruktur; dominant ägare; familjeägande; institutionellt ägande; värdeskapande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Ägarstruktur har konstaterats vara en viktig del i ett bolags styrmekanism och det har sedan länge pågått en debatt kring vad som karakteriserar en optimal ägarstruktur. Ägarskapet sägs ha en varierad grad av påverkan beroende på typ av dominant ägare. LÄS MER

 3. 3. Resultatinformation : en studie av kvartalsrapportering från familjeföretag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm åren 2005–2013

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rossukon Lamphanbong; Josefin Johansson; [2017]
  Nyckelord :agentproblem; familjeföretag; kvartalsrapport; redovisningsinformation; resultat; Sverige; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur svenska börsnoterade bolag presenterar information om företagets resultat i kvartalsrapporterna. Kvartalsrapporter och det redovisade resultatet spelar en viktig roll för ett investerarbeslut. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur i familjeföretag - en studie av ägarstrukturens inverkan på kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Svensson; Niklas Bengtsson; Victor Berg; [2013]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Familjeägande; Agentteori; Familjedynasti; Risk; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med stöd av tre olika definitioner av familjeföretag, utreda om det föreligger systematiska skillnader mellan kapitalstrukturen i familjeföretag och icke-familjeföretag samt om förekomsten eller avsaknaden av sådana, kan förklaras av de teorier och tankegångar som presenteras i de praktiska- och teoretiska referensramarna. Uppsatsen har genomförts med hjälp av en kvantitativ studie och utgått ifrån ett deduktivt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien : illustrerat med indiska Tata Group och sydkoreanska Samsung Group

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Haeger; Louise Edström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. LÄS MER