Sökning: "familjebehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet familjebehandling.

 1. 1. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Källander; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

  Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av terapeutisk allians till en terapeut i Anknytningsbaserad familjeterapi - ABFT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Tobias Sahlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning:Psykisk ohälsa bland unga blir allt vanligare. I familjebehandling riktad mot unga är det viktigt att även föräldrar etablerar en allians till den behandlande terapeuten för att det ska vara verkningsfullt. LÄS MER

 3. 3. Familjebehandlingsarbete med dysfunktionella familjer och med barnet i fokus

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Helin Ahmad; [2018]
  Nyckelord :Dysfunktionell familj; barns bästa; familjebehandling; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och förstå vad en dysfunktionell familj är enligt familjebehandlare samt hur familjebehandlingsarbete fungerar med dysfunktionella familjer och med barnet i fokus. Studien är kvalitativ och den datainsamlingsmetod som har använts är semistrukturerade intervjuer. I studien intervjuades fem familjebehandlare. LÄS MER

 4. 4. ”Behöver man ha makt här?” : En kvalitativ studie om behandlares upplevelser av makt i arbetet med familjebehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Linda Dahl; Hilda Söderbladh; [2018]
  Nyckelord :behandlare; makt; hjälparrollens dilemma; familjebehandling;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien undersöks behandlares upplevelser och beskrivningar av makt samt deras uppfattning om vad det innebär att vara hjälpare i arbetet med familjebehandling. Studien undersöker också hur behandlarna förhåller sig till den asymmetriska maktrelationen som hjälparrollen innebär. LÄS MER

 5. 5. Familjebehandling under tvång : Familjebehandlares upplevelser kring den terapeutiska alliansens betydlese inom kommunal familjebehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Amanda Hartman; [2018]
  Nyckelord :Family treatment; Alliance; Coercion; Family therapy; Familjebehandling; Allians; Tvång; Familjeterapi;

  Sammanfattning : Introduction: The study investigates how family treatment done under coercion affects the ability of family therapists to create therapeutic alliance with families, and if this affects the therapist’s feelings of the possibility of creating changes. Questions: How family therapists are affected in their work to create a therapeutic alliance when the family is under / threatening care of young persons act (LVU)? Are there important relational elements in treatment that contribute to change when there is LVU or threat of LVU? Method: Qualitative interview investigation and thematic analysis. LÄS MER