Sökning: "familjecentrerad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden familjecentrerad omvårdnad.

 1. 1. Upplevelsen av att vara syskon till barn med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Ottosson Lundstedt; Hilda Martinsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Cancer; syskon; upplevelser; barn;

  Sammanfattning : Barncancer är en sjukdom som årligen drabbar cirka 370 barn, men som påverkar hela familjen. Trots det hamnar ofta syskonen i skymundan. Ett förhållningssätt som sjuksköterskan kan tillämpa för att uppmärksamma syskonen är familjecentrerad omvårdnad. Syftet var att belysa upplevelsen av att vara syskon till barn som drabbats av cancer. LÄS MER

 2. 2. Tillfälliga besöksrestriktioner för syskon på neonatalavdelningar : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Pettersson Eld; Hanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; siblings; neonatal care; pediatric nurse; parents; separation; Familjecentrerad omvårdnad; syskon; neonatalvård; barnsjuksköterska; föräldrar; separation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas ungefär 10% av de barn som föds på en neonatalavdelning. Inom neonatalvården är familjecentrerad omvårdnad väl etablerad där barnsjuksköterskan har en central roll i att arbeta med hela familjen. Många av de inneliggande barnen på en neonatalavdelning har äldre syskon. LÄS MER

 3. 3. Stöd vid palliativ vård av barn : En kvalitativ litteraturstudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Degerman; Hanna Evelyndotter; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; Parent; Palliative care; Pediatrics; Experience; Familjecentrerad vård; Förälder; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den specialiserade palliativa vården av barn i Sverige är i dagsläget begränsad. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som ska synliggöra och tillgodose barnets önskemål och behov. Samtidigt ska sjuksköterskan även se de närståendes perspektiv och behov. LÄS MER

 4. 4. Att ha ett barn som vårdas på intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie av föräldrars erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Larsson Berge; Mikael Seitzberg; [2022]
  Nyckelord :föräldrars upplevelser; intensivvård; pediatrisk intensivvård; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård av barn är unikt relaterat till närståendes specifika involvering. Kompetensbeskrivningen lyfter IVA-sjuksköterskors ansvar i att involvera närstående och den teoretiska utgångspunkten ”familjecentrerad omvårdnad” förklarar att familjen är en helhet. LÄS MER

 5. 5. Det går ju så fort med barn : Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Eva Gamberg Engstrand; Emelie Götesson; [2022]
  Nyckelord :allmän intensivvårdsavdelning; intensivvårdssjuksköterskans upplevelse; barn; omvårdnad; familjecentrerad vård; vårdvetenskap.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla intensivvårdsavdelningar i Sverige ska kunna stabilisera och vårda ett kritiskt sjukt barn upp till 48 timmar. Detta ställer stora krav på personalen och att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna bemöta och kommunicera med barnet och familjen, hantera teknisk apparatur, prioritera och göra bedömningar av det sjuka barnet. LÄS MER