Sökning: "familjehem"

Visar resultat 6 - 10 av 251 uppsatser innehållade ordet familjehem.

 1. 6. Vad avgör beslutet att placera barn inom dess nätverk? : En studie om socialsekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Vjollca Kelmendi; Klara Hällström; [2019]
  Nyckelord :Placement within network care; social worker; factors; kinship care.; Nätverksplacering; socialsekreterare; faktorer; familjehem;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa vad socialsekreterare anser vara avgörande för beslutet att placera barn inom nätverket. Fem socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn och unga runt om i Sverige intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 7. Skolgång i samhällets vård : En intervjustudie om unga vuxnas erfarenheter av sin skolgång under placeringstiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Dua Al-idani; Daniella Habib; [2019]
  Nyckelord :adulthood; foster family; out-of-home care; schooling; familjehem; samhällsplacering; skolgång; vuxenlv;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att förstå hur unga vuxna som tidigare varit samhällsplacerade retrospektivt beskriver sin skolgång. Fem unga vuxna i åldrarna 21-26 år intervjuades i en kvalitativ studie. Teorin KASAM hjälpte oss att identifiera de resurser och faktorer som bidrog till graden av informanternas känsla av sammanhang. LÄS MER

 3. 8. Familjehem – föräldraskap på uppdrag : En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av Familjehemsuppdraget och samarbetet med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Iwona Tadeusdotter; [2019]
  Nyckelord :Familjehemsföräldrar; socialtjänst; stöd och behov; förbättringsmöjligheter;

  Sammanfattning : Studien undersöker familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av familjehemsuppdrag och socialtjänstens samarbete och stöd. Undersökningen riktar in sig på tre frågeställningar med fokus på hur familjehemsföräldrarna upplever sitt uppdrag, om det finns tillräckligt med stöd och samarbete från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget och vad som behövs förbättras från socialtjänsten sida för att bidra till ett välfungerande familjehemsuppdrag. LÄS MER

 4. 9. Uppfattningar om samverkansframgångar och -hinder : En specialpedagogisk analys av möten mellan familjehem, skola och socialtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Gun Johansson; [2019]
  Nyckelord :Familjehem; samverkan; skola; socialtjänst; uppfattningar; förtroende;

  Sammanfattning : I studien undersöks familjehemmens uppfattningar om samverkan kring placerade barn i förskola och skola. Syftet med studien är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn. De teorier som används är fenomenologi och socialkonstruktivism. LÄS MER

 5. 10. Arbete kring barn vid familjehemsplacering : Socialsekreterares förhållningssätt gällande arbete kring barns utveckling vid familjehemsplacering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isak Boström; Alexander Koivisto; [2019]
  Nyckelord :Socialt arbete; familjehem; socialsekreterare; barn; biologiska föräldrar; anknytning; relationer; rättsprocess;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the social service workers reflect on their work in cases when a child is placed in foster care. Both with people who works with the child before the decision and the placement is made and the people who works with it after after the placement. LÄS MER