Sökning: "familjehemsplacerade barn"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden familjehemsplacerade barn.

 1. 1. Vad är viktigast? : En kvalitativ vinjettstudie om hur socialsekreterare resonerar kring vad som är barnets bästa i frågor som gäller familjehemsplacerade barns fortsatta boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Frank; Hanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The best interests of the child is a principle that social workers need to consider in their work.However, there is no clear definition of what the best interests of the child entail. Socialworkers make different intervention decisions even though they are presented with the sameinformation and misjudgments can lead to serious consequences. LÄS MER

 2. 2. "Vi har ju barnet i fokus" : Familjebehandlares berättelser om umgängen med familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Johansson; Anes Dujsic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att urskilja hur barnets bästa och behov konstrueras i familjebehandlares berättelser om sina erfarenheter kring dilemman och deltagande i umgängen mellan familjehemsplacerades barn och deras biologiska föräldrar. Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju professionella familjebehandlare, vars berättelser analyseras utifrån en narrativ ansats. LÄS MER

 3. 3. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 4. 4. När barnets rätt blir en skyldighet : Socialsekreterares handlingsutrymme vid bedömning av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :children foster home; legal guardians; social work; social worker; familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; socialt arbete; umgänge; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Title: When a child’s right becomes an obligation When a child is placed in a foster home, the starting point, according to the Swedish Social Services Act, is that children should have a relationship with their legal guardians. The aim of the study was to examine what social workers perceive are the most central aspects in the assessment and the design of visits from legal guardians in families where their children have been placed for out- of- home care, in cases when the child does not want to, or according to the social worker, is adversely affected by the visits. LÄS MER

 5. 5. ”MEN DET ÄR JU MÄNNISKOR VI JOBBAR MED. MÄNNISKOR KAN VARA OFÖRUTSÄGBARA” : - Om hur socialtjänsten uppmärksammar och åtgärdar eventuella missförhållanden i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elisabet Lindström; Emil Hallin; [2020]
  Nyckelord :attachment-theory; crisis-theory; foster care; abuse; children; anknytningsteori; kristeori; familjehemsvård; missförhållanden; barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur eventuella missförhållanden i pågående familjehemsplaceringar kommer till kännedom för socialtjänsten, samt att belysa vilka åtgärder socialtjänsten använder för placerade barn och/eller familjehem, när missförhållanden föreligger. Den tidigare forskningen lyfter fram hur barn påverkas vid missförhållanden och beskriver socialtjänstens utmaningar samt möjliga åtgärder vid missförhållanden. LÄS MER