Sökning: "familjehemsplacerade barn"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden familjehemsplacerade barn.

 1. 1. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 2. 2. När barnets rätt blir en skyldighet : Socialsekreterares handlingsutrymme vid bedömning av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :children foster home; legal guardians; social work; social worker; familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; socialt arbete; umgänge; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Title: When a child’s right becomes an obligation When a child is placed in a foster home, the starting point, according to the Swedish Social Services Act, is that children should have a relationship with their legal guardians. The aim of the study was to examine what social workers perceive are the most central aspects in the assessment and the design of visits from legal guardians in families where their children have been placed for out- of- home care, in cases when the child does not want to, or according to the social worker, is adversely affected by the visits. LÄS MER

 3. 3. ”MEN DET ÄR JU MÄNNISKOR VI JOBBAR MED. MÄNNISKOR KAN VARA OFÖRUTSÄGBARA” : - Om hur socialtjänsten uppmärksammar och åtgärdar eventuella missförhållanden i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elisabet Lindström; Emil Hallin; [2020]
  Nyckelord :attachment-theory; crisis-theory; foster care; abuse; children; anknytningsteori; kristeori; familjehemsvård; missförhållanden; barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur eventuella missförhållanden i pågående familjehemsplaceringar kommer till kännedom för socialtjänsten, samt att belysa vilka åtgärder socialtjänsten använder för placerade barn och/eller familjehem, när missförhållanden föreligger. Den tidigare forskningen lyfter fram hur barn påverkas vid missförhållanden och beskriver socialtjänstens utmaningar samt möjliga åtgärder vid missförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Det finns ingen plats som hemma, eller? - När kan och bör familjehemsplacerade barn flytta tillbaka till sina föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Dahl; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; socialrätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När ett barn placeras i ett familjehem, med anledning av missförhållanden i ursprungshemmet, är grundprincipen att barnet så snart det är möjligt ska återvända hem. För att omhändertagandet inte ska utgöra en kränkning av barnets rätt till familjeliv, måste myndigheterna arbeta aktivt för att få till ett återförenande. LÄS MER

 5. 5. "Det är viktigt att vara en pratbar vuxen" : En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars samtal om sexualitet med det placerade barnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Sexuality; foster parents; sexual scripts; foster children; Sexualitet; familjehemsföräldrar; sexuella script; familjehemsplacerat barn;

  Sammanfattning : Barn inom samhällets barn- och ungdomsvård, däribland familjehemsplacerade barn, är mer utsatta för sexuella risker än andra. Familjehemsföräldrar har således en viktig roll att kunna möta de placerade barnen och på olika sätt samtala om sexualitet. LÄS MER